Χρηματοδότηση ερευνητικών δημοσιεύσεων

για τα έξοδα δημοσίευσης άρθρων, εφόσον αυτά απαιτούνται, από επιστημονικά περιοδικά, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο Κατάλογο Έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και στα οποία έχει προηγηθεί η σχετική αποδοχή

Αίτημα χρηματοδότησης ερευνητικής δημοσίευσης_υπόδειγμα