Χρηματοδότηση διοργάνωσης ημερίδων/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2019

Κανονισμός χρηματοδότησης ημερίδων/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

Δ11α-Αίτηση για χρηματοδότηση ημερίδας/καλλιτεχνικής εκδήλωσης έκδοση 5

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 245/26-3-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΑΔΑ: 99ΤΘ469Β7Ι-Τ5Ω) μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση της ημερίδας/καλλιτεχνικής εκδήλωσης θα πρέπει να κατατεθεί Επιστημονικός και Οικονομικός απολογισμός στο Γραφείο Ε107 (1ος όροφος, πύργος Διοίκησης, τηλ. 251).