Χρηματοδότηση ερευνητικών δημοσιεύσεων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2019

για τα έξοδα δημοσίευσης άρθρων, εφόσον αυτά απαιτούνται, από επιστημονικά περιοδικά, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο Κατάλογο Έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και στα οποία έχει προηγηθεί η σχετική αποδοχή

Κανονισμός χρηματοδότησης ερευνητικών δημοσιεύσεων

1. Αίτηση ανάληψης υποχρέωσης χρηματοδότησης ερευνητικής δημοσίευσης

2. Αίτημα χρηματοδότησης ερευνητικής δημοσίευσης