Σχετικά με εμάς

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί μια ειδική υπηρεσία του Ιδρύματος, που λειτουργεί από το 1983 στη βάση του Προεδρικού Διατάγματος 432/81 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ της Χώρας», η οποία διαμορφώθηκε περαιτέρω σύμφωνα με την ΚΥΑ ΚΑ 679/22-08-1996, περί «Σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας», καθώς και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ο ΕΛΚΕ αποτελεί το βασικό όργανο για τη διαχείριση και χρηματοδότηση της ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστημίου.

Τα αρμόδια όργανα για τη διοίκηση και τη λειτουργία του είναι:

α) η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Επιτροπή Ερευνών), αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ, εκπροσώπους των Τμημάτων του Ιδρύματος, και αρμόδια για τον προσδιορισμό της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος και τη λήψη αποφάσεων για την διαχείριση των έργων, και

β) η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ, αρμόδια για την εκτέλεση των αποφάσεων της ως άνω Επιτροπής καθώς και την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης.

Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας της Πανεπιστημιακής κοινότητας και η διασύνδεση της με εγχώριους και διεθνείς ερευνητικούς φορείς και την κοινωνία. Οι δραστηριότητες του ΕΛΚΕ περιλαμβάνουν, τη διαχείριση των κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που είναι απαραίτητη για τις ανάγκες των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων. Επίσης τη διαχείριση κονδυλίων από την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων. Τέλος, ο ΕΛΚΕ διαχειρίζεται προγράμματα που χρηματοδοτεί από το αποθεματικό του, στα πλαίσια της ερευνητικής του πολιτικής, και αφορούν τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών.  Όλα τα παραπάνω υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου με την συνδρομή και επιπλέον ειδικών επιστημόνων, προς όφελος του Ιδρύματος και με σκοπό να συμβάλει στην παραγωγή της επιστημονικής έρευνας.