Μικρασιατικός Ελληνισμός

 

Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων των υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων: «Μικρασιατικός Ελληνισμός»

Στην υπ’ αριθμ. 450/17.05.2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9525/15.05.2024 Εισηγητική Έκθεση των μελών της Επιτροπής Συντονισμού και Εφαρμογής των Διαδικασιών του θεσμού των ερευνητικών επιχορηγήσεων, η οποία συντάχθηκε κατόπιν της αξιολόγησης και μοριοδότησης των ερευνητικών προτάσεων από ομάδα Εξωτερικών Αξιολογητών με βάση τα κριτήρια της ενότητας ΣΤ’ του ισχύοντος Κανονισμού του Προγράμματος.

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση με την κατάταξη των ερευνητικών προτάσεων και την αποδοχή των τελικών δικαιούχων που λαμβάνουν χρηματοδότηση:

Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 


Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δυνάμει της απόφασης της υπ’ αριθμ. 4/8-11-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου και της απόφασης της υπ’ αριθμ. 432/14-11-2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών προκηρύσσει τον Β’ κύκλο του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά Θεματική Κατηγορία με τίτλο: «Μικρασιατικός Ελληνισμός».

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και σε όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο ερευνητικής πρότασης σε κάθε κύκλο Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία που προκηρύσσεται.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας calls.elke.uom.gr με καταχώρηση του ιδρυματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του εκάστοτε Επιστημονικά Υπευθύνου.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων ορίζεται η 26η/01/2024.