Όλα Τα Έντυπα

Οικονομικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
O.03-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

O.03-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ.

O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.05-ΔΠΜΣ-_εξοπλισμός-αναλώσιμα-λοιπά-έξοδα
O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ

O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.06-ΔΠΜΣ_μετακινήσεις
O.06-ΜΕΣΩ ΕΑΠ EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ

O.06-ΜΕΣΩ ΕΑΠ EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Συνοδευτικός Πίνακας για έντυπο Ο.06 Δ(ΠΜΣ)_μετακινήσεις
O.07-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ

O.07-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.04-και-Ο.07-ΔΠΜΣ_μέλη-ΔΕΠ
O.08-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ

O.08-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.04-και-Ο.08-ΔΠΜΣ_-εξωτερικού-συνεργάτη
O.10-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ – ΥΛΙΚΑ)

O.10-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ - ΥΛΙΚΑ)
O.11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

O.11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
O.12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

O.12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
O.13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

O.13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ

O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ
O 14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ en
O14α -ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Ο.16-ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣH

Ο.16-ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣH

Διοικητικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Αιτήματα χρονικής παράτασης έργου

Αίτημα χρονικής παράσης φυσικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράσης οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Δ0_Συνοδευτικό πρότασης

Δ0_Συνοδευτικό-Πρότασης_v5
Δ1_Αποδοχή Διαχείρισης Έργου

Έντυπο για την αποδοχή διαχείρισης έργου από την Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ _update στις 20/12/2019

Δ1-Αποδοχή-Διαχείρισης-Έργου νέο-19.12.2019
Δ16_Αίτηση για δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 298/9-9-2020 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η υποβολή των αιτήσεων και του φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των…

Δ16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_έκδοση 5
Δ2_Προϋπολογισμός έργου

   

Δ2-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ_v3
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ_ΠΜΣ
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ
Δ2γ_Οικονομικός Απολογισμός Έργου

Δ2γ - Οικονομικός Απολογισμός Έργου έκδοση 3
Δ3_Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης

Δ3-Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης

Δ4_Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου

*Συμπληρωματική οδηγία: Στην περίπτωση έργων με διαφορετική κατηγοριοποίηση από αυτή της βασικής κατηγοριοποίησης της Επιτροπής Ερευνών π.χ. Ευρωπαϊκά έργα, έργα ΕΣΠΑ κ.α. θα πρέπει να αναφέρετε στην στήλη ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ …

Δ4-Ετήσιος-ΠΥ_έκδοση 3
Δ-4β-ΕΛΚΕ_ΕΤΗΣΙΟΣ_ΓΛΚ_νέα-εκδοση_ΟΛΑ-ΤΑ-ΕΡΓΑ (2)
Δ5_Ονομαστική κατάσταση Πανεπιστημιακών

Έντυπο για ανάθεση έργου σε μέλη ΔΕΠ και δημοσίους υπαλλήλους Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, Λοιπών Δημ. Υπαλλήλων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου…

Δ5 - Ονομαστική κατάσταση Πανεπιστημιακών από συν 200
259 απόφαση 2ix_επικαιροποιηση απόφασης χρονοχρέωσης πανεπιστημιακών
Δήλωση για υπαγωγή στο αρθ.39
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου

Έντυπο για ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες και δημοσίους υπαλλήλους άλλου φορέα Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις αναθέσεων σε υπαλλήλους του δημοσίου (εκτός ΠΑΜΑΚ) θα πρέπει μαζί με το Δ6 να επισυνάπτεται…

Δ6-Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου από συν. 200
275_επικαιροποίηση χρονοχρέωσης εξωτερικών συνεργατών
Δήλωση για υπαγωγή στο αρθ.39
Δ6α_Ανάθεση για προμήθεια ειδών/υπηρεσιών

Έντυπο ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών. Για τη συμπλήρωση του πεδίου της κατηγορίας δαπάνης χρησιμοποιήστε τον σχετικά πίνακα με τις ενδεικτικές κατηγορίες δαπάνης προϋπολογισμού (Δευτεροβάθμιοι). Για τα (Δ)ΠΜΣ θα…

Δ6α_νέο έντυπο προμηθειών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ)
Υπεύθυνη Δήλωση ποινικό μητρώο
Δ9_Επιστημονικός Απολογισμός Έργου

Δ9-Επιστημονικός Απολογισμός Έργου_v3

Αιτήσεις

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Aτ.01_Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων

Aτ.01-Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από ΕΥ έκδοση 3
Ατ.01α - Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από Συνεργάτες έκδοση 3
Αιτήσεις μετακινήσεων

Σύμφωνα με το Nόμο 4610/2019 δεν απαιτείται αίτημα ανάληψης υποχρέωσης για όλες τις δαπάνες καθώς η ανάληψη υποχρέωσης είναι πλέον συνολική ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε έργου. Για…

ΑΙΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-new
Αίτηση έγκρισης πίνακα πρόβλεψης_προγραμματισμού μετακινήσεων_νέο
Αντίγραφο του Πίνακας Πρόβλεψης Εξόδων Μετακίνησης
Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό έργο

Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό έργο_έκδοση 2

Ατ.04 - Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαικό έργο_έκδοση 2
Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων

Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων
Ατ 03_Αίτ Χορ Προκ v 3_ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ κατ εξαίρεση διατ Οδηγού Χρημ

Ατ.03-Αίτ Χορ Προκ_ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ κατ εξαίρεση διατ Οδηγού Χρημ_έκδοση 4
Ατ 03_Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου = ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ

Ατ.03-Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου έκδοση 4 = ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ
Ατ 04α_Αίτηση βεβαίωσης πιστής μετάφρασης

Ατ 04α -Αίτηση βεβαίωσης πιστής μετάφρασης_έκδοση 2

Λογότυπα

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Λογότυπα της επιτροπής

ελληνικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών: 2. αγγλικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών_logo Research Committee eng

Πρότυπα Πρακτικών Παραλαβής και Βεβαιώσεων