Όλα Τα Έντυπα

Οικονομικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
O.03-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

O.03-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ.

O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.05-ΔΠΜΣ-_εξοπλισμός-αναλώσιμα-λοιπά-έξοδα
O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ

O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.06-ΔΠΜΣ_μετακινήσεις
O.06-ΜΕΣΩ ΕΑΠ EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ

O.06-ΜΕΣΩ ΕΑΠ EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Συνοδευτικός Πίνακας για έντυπο Ο.06 Δ(ΠΜΣ)_μετακινήσεις
O.07-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ

O.07-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.04-και-Ο.07-ΔΠΜΣ_μέλη-ΔΕΠ
O.08-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Μόνο για (Δ)ΠΜΣ: Η διοικητική στήριξη θα πρέπει να καταθέτει μαζί με την εντολή πληρωμής τον σχετικό Συνοδευτικό Πίνακα που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛΚΕ

O.08-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Συνοδευτικός-Πίνακας-για-έντυπο-Ο.04-και-Ο.08-ΔΠΜΣ_-εξωτερικού-συνεργάτη
O.10-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ – ΥΛΙΚΑ)

O.10-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ - ΥΛΙΚΑ)
O.11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

O.11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
O.12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

O.12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
O.13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

O.13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ

O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ
O 14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ΚΙΝΗΣΗΣ en
Ο.16-ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣH

Ο.16-ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣH

Διοικητικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Αιτήματα χρονικής παράτασης έργου

Αίτημα χρονικής παράσης φυσικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράσης οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Δ0_Συνοδευτικό πρότασης

Δ0_Συνοδευτικό-Πρότασης_v5
Δ1_Αποδοχή Διαχείρισης Έργου

Έντυπο για την αποδοχή διαχείρισης έργου από την Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Δ1-Αποδοχή Διαχείρισης Έργου
Δ16_Αίτηση για δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δ16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_έκδοση 5
Δ2_Προϋπολογισμός έργου

   

Δ2-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ_v3
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ_ΠΜΣ
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ
Δ2γ_Οικονομικός Απολογισμός Έργου

Δ2γ - Οικονομικός Απολογισμός Έργου έκδοση 3
Δ3_Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης

Δ3-Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης

Δ4_Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου

*Συμπληρωματική οδηγία: Στην περίπτωση έργων με διαφορετική κατηγοριοποίηση από αυτή της βασικής κατηγοριοποίησης της Επιτροπής Ερευνών π.χ. Ευρωπαϊκά έργα, έργα ΕΣΠΑ κ.α. θα πρέπει να αναφέρετε στην στήλη ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ …

Δ4-Ετήσιος-ΠΥ_έκδοση 3
Δ-4β-ΕΛΚΕ_ΕΤΗΣΙΟΣ_ΓΛΚ_νέα-εκδοση_ΟΛΑ-ΤΑ-ΕΡΓΑ (2)
Δ5_Ονομαστική κατάσταση Πανεπιστημιακών

Έντυπο για ανάθεση έργου σε μέλη ΔΕΠ και δημοσίους υπαλλήλους Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, Λοιπών Δημ. Υπαλλήλων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου…

Δ5 - Ονομαστική κατάσταση Πανεπιστημιακών από συν 200
259 απόφαση 2ix_επικαιροποιηση απόφασης χρονοχρέωσης πανεπιστημιακών
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου

Έντυπο για ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες και δημοσίους υπαλλήλους άλλου φορέα

Δ6-Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου από συν. 200
252 _επικαιροποιηση χρονοχρεωσης εξωτερικών συνεργατων
Δ6α_Ανάθεση για προμήθεια ειδών/υπηρεσιών

Έντυπο ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών. Για τη συμπλήρωση του πεδίου της κατηγορίας δαπάνης χρησιμοποιήστε τον σχετικά πίνακα με τις ενδεικτικές κατηγορίες δαπάνης προϋπολογισμού (Δευτεροβάθμιοι). Για τα (Δ)ΠΜΣ θα…

Νέο έντυπο Δ6α
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ)
Συνοδευτικό εντολής πληρωμής_Δ6Α εξοπλισμός-αναλώσιμα-λοιπά έξοδα
Δ9_Επιστημονικός Απολογισμός Έργου

Δ9-Επιστημονικός Απολογισμός Έργου_v3

Αιτήσεις

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Aτ.01_Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων

Aτ.01-Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από ΕΥ έκδοση 3
Ατ.01α - Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από Συνεργάτες έκδοση 3
Αιτήσεις μετακινήσεων

Σημείωμα για μετακινήσεις: Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του N. 4485/2017 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4521/2018, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία μετακίνηση εάν δεν έχει προηγηθεί έγκρισή της (ανάληψη…

1. Αίτηση μετακίνησης
2. Αίτηση έγκρισης πίνακα πρόβλεψης_προγραμματισμού μετακινήσεων
3. Αίτηση αποδέσμευσης ποσού μετακίνησης που δεν πραγματοποιήθηκε
Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό έργο

Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό έργο_έκδοση 2

Ατ.04 - Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαικό έργο_έκδοση 2
Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων

Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων
Ατ 03_Αίτ Χορ Προκ v 3_ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ κατ εξαίρεση διατ Οδηγού Χρημ

Ατ.03-Αίτ Χορ Προκ_ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ κατ εξαίρεση διατ Οδηγού Χρημ_έκδοση 4
Ατ 03_Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου = ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ

Ατ.03-Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου έκδοση 4 = ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ
Ατ 04α_Αίτηση βεβαίωσης πιστής μετάφρασης

Ατ 04α -Αίτηση βεβαίωσης πιστής μετάφρασης_έκδοση 2

Λογότυπα

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Λογότυπα της επιτροπής

ελληνικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών: 2. αγγλικό λογότυπο Επιτροπής Ερευνών_logo Research Committee eng

Πρότυπα Πρακτικών Παραλαβής και Βεβαιώσεων