Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

σύνθεση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 25/4/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ΄αριθμ. 248/15-4-2019 αποφασίστηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελούμενη από πέντε (5) τακτικά μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, που είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και δύο (2) τακτικά τα μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, που είναι πρόσωπα εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως εξής: Τακτικά Μέλη: […]

Περισσότερα »

Ενημέρωση για τη διαδικασία αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων – «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

Δημοσίευση από στις 25/4/19 σε Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», υποβλήθηκαν 1699 ερευνητικές προτάσεις. Η αξιολόγησή ξεκίνησε στις 26.02.2019 και μέχρι σήμερα (24.04.2019) η κατάσταση είναι η εξής: • Πραγματοποιήθηκαν 3722 αξιολογήσεις. • Αξιολογήθηκαν 1673 προτάσεις. • Απορρίφθηκαν 10 προτάσεις (παραβίαση όρων […]

Περισσότερα »

«ERA-NETS 2019» – Eυρωπαϊκή E&T Συνεργασία – Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NETS

Δημοσίευση από στις 25/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας και περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων. Στόχοι της Δράσης Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, όπως […]

Περισσότερα »

Tα νέα του ESPON από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON2020

Δημοσίευση από στις 23/4/19 σε Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_STIMEY

Δημοσίευση από στις 22/4/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ STIMEY ΑΙΤΗΣΗ 

Περισσότερα »

προθεσμία υποβολής θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών μέχρι και την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, ώρα 15:00

Δημοσίευση από στις 22/4/19 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των, ήδη ελεγμένων από τους υπαλλήλους της αντίστοιχης θέσης εργασίας της Υπηρεσίας, θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, είναι μέχρι και:  την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, ώρα: 15.00. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση οποιουδήποτε θέματος που προκαλεί δαπάνη (π.χ. αιτήσεις μετακίνησης, τα έντυπα Δ5, […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»

Δημοσίευση από στις 22/4/19 σε Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Συμβουλευτικού Σώματος στο πλαίσιο της νέας πιλοτικής δράσης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Δημοσίευση από στις 22/4/19 σε Ανακοινώσεις

Προθεσμία: 10/05/2019 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των εμπειρογνωμόνων που θα στελεχώσουν το Συμβουλευτικό Σώμα που θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο της νέας πιλοτικής δράσης του Ορίζοντα 2020  για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας [European Innovation Council (EIC) Pilot]. Το ανωτέρω όργανο θα αποτελείται από 15-20 υψηλού κύρους εμπειρογνώμονες […]

Περισσότερα »

Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας

Δημοσίευση από στις 19/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=170&cs= Προϋπολογισμός: 45.000.000,00 ευρώ Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένα (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες και Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες για […]

Περισσότερα »

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Δημοσίευση από στις 17/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Objective: The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential of experienced researchers, wishing to diversify their individual competence in terms of skill acquisition through advanced training, international and intersectoral mobility. Individual Fellowships provide opportunities to researchers of any nationality to acquire and transfer new knowledge and to work on […]

Περισσότερα »

EIC Horizon Prize for ‘Blockchains for Social Good’

Δημοσίευση από στις 17/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Specific Challenge: The challenge is to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges leveraging Distributed Ledger Technology (DLTs), such as the one used in blockchains. DLT in its public, open and permissionless forms is widely considered as a ground-breaking digital technology supporting decentralized methods for consensus reaching as well as sharing, […]

Περισσότερα »

Patras Science Park “Proof of Concept” Program

Δημοσίευση από στις 17/4/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Patras Science Park “Proof of Concept” Program aims to empower researchers to push forward their ideas and turn them into a product. The objective is to bring innovations to the commercialization stage through: Licensing procedures for a new or existing company, or Financing a start-up company by venture capital, taking into consideration the nature of […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_TRANSCA

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 248/15.04.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΕ_FED4FIRE

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15.04.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 5324/06.03.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΗΤΧ469Β7Ι-Δ84) Αποτελέσματα 

Περισσότερα »

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 248/15.04.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΕ_MESON

Δημοσίευση από στις 16/4/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 248/15.04.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 4429/26.02.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΨΡΝ469Β7Ι-Ρ8Ω) Αποτελέσματα 

Περισσότερα »