Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205

Δημοσίευση από στις 17/12/21 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ως Φορέας Υλοποίησης της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 5661/16.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ) του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.27

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area) Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  

Περισσότερα »

Διαδικτυακό Σεμινάριο για τον Ορίζοντα 2020 – Ορίζοντα Ευρώπη, Παρασκευή 9/10/2020

Δημοσίευση από στις 25/9/20 σε Ανακοινώσεις

Διαδικτυακό Σεμινάριο  Ορίζοντας 2020 / Ορίζοντας Ευρώπη την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020  ώρα έναρξης: 09:50  

Περισσότερα »

Ετήσια Έκθεση έτους 2019 της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Δημοσίευση από στις 20/7/20 σε Ανακοινώσεις, Ενημερωτικά Δελτία

Ετήσια Έκθεση για το έτος 2019 της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο(2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162366

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο(2) εξωτερικών συνεργατών στο έργο με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162366, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 9314/19.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A”

Δημοσίευση από στις 24/5/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 9314/19.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A”, για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 8024/05.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “The Implications of Culture on the Spread of COVID”

Δημοσίευση από στις 24/5/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 8024/05.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “The Implications of Culture on the Spread of COVID”, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »

Οριστικά Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 6980/23.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID” με κωδικό ΟΠΣ 5072497

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6980/23.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID” με κωδικό ΟΠΣ 5072497, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Οριστικά Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 4886/02.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID” με κωδικό ΟΠΣ 5072497

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4886/02.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID” με κωδικό ΟΠΣ 5072497, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη”: Οριζόντιες Προτεραιότητες – Κοινωνική Συνοχή και Ισότητα Φύλων

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη”: Οριζόντιες Προτεραιότητες – Κοινωνική Συνοχή και Ισότητα Φύλων Τρίτη 17 Μαΐου 2022, 11:00 – 12:30 π.μ. Γλώσσα: Ελληνική + Αγγλική Για εγγραφή: https://forms.gle/Hspc3iiXjC8o4okx8 Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM Περισσότερα: https://www.epcr.org.cy/post/creative-europe-cross-cutting-priorities-inclusion-gender?fbclid=IwAR37LhdIjtcFx6f_KmmveBRQ7tVgMg3raBIJ4KRtAmzegf7OKO8gWN_xCQg   Με στόχο την υποστήριξη των φορέων που δραστηριοποιούνται στους πολιτιστικούς και […]

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 6945/23.03.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Government Policies in Response to COVID-19 Outbreak: Effectiveness and Economic Impact»

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6945/23.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Government Policies in Response to COVID-19 Outbreak: Effectiveness and Economic Impact», για την απασχόληση ενός/μίας (1) Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/ριας.  

Περισσότερα »

HORIZON-EIT-2022-KIC – Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για Επιχειρηματικά Σχέδια Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (KIC)

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) has launched the Invitation to submit proposals for Knowledge and Innovation Communities (KICs) Business Plans 2023-2025 (2023-2024 in case of first wave KICs), for the Cross-KIC activities 2023-2025, and for the Higher Education Institutions (HEI) initiative 2023-2025 The EIT, as part of the Horizon Europe (HE) Framework Programme for […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 6980/23.03.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID”

Δημοσίευση από στις 13/5/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6980/23.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 4886/02.03.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID”

Δημοσίευση από στις 13/5/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4886/02.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID”, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.    

Περισσότερα »

Διαδικτυακή εκδήλωση «Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022»

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network – Hellas, και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη στην Κύπρο, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα «Marie Skłodowska-Curie Actions – Διδακτορικά Δίκτυα […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 6945/23.03.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Government Policies in Response to COVID-19 Outbreak: Effectiveness and Economic Impact»

Δημοσίευση από στις 6/5/22 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6945/23.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Government Policies in Response to COVID-19 Outbreak: Effectiveness and Economic Impact», για την απασχόληση ενός/μίας (1) Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/ριας.  

Περισσότερα »

Erasmus+ Programme (ERASMUS) – Funding and tenders – Upcoming Deadlines

Δημοσίευση από στις 3/5/22 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Erasmus+ Programme (ERASMUS) – Funding and tenders – Upcoming Deadlines   #BeActive – Workplace award ERASMUS-SPORT-2022-BE-ACTIVE-AWARDS-WORKPLACE Programme Erasmus+ Programme (ERASMUS) Type of action ERASMUS Prizes Opening date 15 March 2022 Status Open for submission Deadline model single-stage Deadline date 19 May 2022 17:00:00 Brussels time       #BeActive – Across generations award ERASMUS-SPORT-2022-BE-ACTIVE-AWARDS-GEN Programme Erasmus+ […]

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 3206/10.02.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Βusiness of Κnowledge and Ιnnovation in the primary and related secondary sector – BU4Inno

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3206/10.02.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Βusiness of Knowledge and Ιnnovation in the primary and related secondary sector – BU4Inno”, για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών.  

Περισσότερα »

Digital Europe Programme (DIGITAL) – Funding and tenders – Upcoming Deadlines

Δημοσίευση από στις 29/4/22 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Digital Europe Programme (DIGITAL) – Funding and tenders – Upcoming Deadlines Networking and coordination of national HPC Competence Centres and Centres of Excellence DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-NCC-01-02   Programme Digital Europe Programme (DIGITAL) Type of action DIGITAL JU Coordination and Support Actions Opening date 20 April 2022 Status Forthcoming Deadline model single-stage Deadline date 28 June 2022 17:00:00 Brussels […]

Περισσότερα »