Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.11

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων    

Περισσότερα »

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ του B’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσίευση από στις 12/12/19 σε Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε: Η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 3628/12.12.2019 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων […]

Περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

Δημοσίευση από στις 12/12/19 σε Ανακοινώσεις

273/26-11-2019 απόφαση Επιτροπής Ερευνών αναφορικά με τις αμοιβές για την επίβλεψη/εξέταση διπλωματικών εργασιών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημοσίευση από στις 11/12/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Η Επιτροπή Ερευνών στην υπ’ αριθμ. 273/26-11-2019 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε την έγκριση της καταβολής αμοιβής για την επίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών, ως συμμετοχή σε Π.Μ.Σ., από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Συγκεκριμένα: εγκρίνεται η καταβολή αμοιβής για την επίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών στο πλαίσιο Π.Μ.Σ. για τις αναθέσεις που έγιναν από τα Τμήματα […]

Περισσότερα »

INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”- 2nd Call for Project Proposals (Targeted & Restricted)

Δημοσίευση από στις 11/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Submission period10.12.2019 – 10.03.2020 Priority Axes and Specific Objectives Priority Axis 1: Development and Support of Local Economy 1.1.  Create  employment opportunities for educated graduates  by exploiting comparative advantages of the cross border area, preferably with the use of innovative tools and practices1.3  Improve the attractiveness and promote tourism in the cross-border area to enhance employment in […]

Περισσότερα »

Νέα δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Δημοσίευση από στις 11/12/19 σε Ανακοινώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο μέσο που έχουν στη διάθεσή τους οι χώρες της ΕΕ για επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, γνωστός και ως θεματικός στόχος δέκα (ΘΣ10). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δημοσίευση από στις 9/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοσίευση από στις 9/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 274/05-12-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 21107/03-10-2019 με ΑΔΑ: ΩΥΖΘ469Β7Ι-ΖΡ7

Δημοσίευση από στις 9/12/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) υπαλλήλους, Τεχνικούς Συμβούλους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 23544/31.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_EXA2PRO

Υπ’ αριθμ. 05/19 συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών

Δημοσίευση από στις 4/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις διαγωνισμών

Υπ’ αριθμ. 05/19 συνοπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την κάλυψη σε εξωτερική βοήθεια των αναγκών του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. […]

Περισσότερα »

ΕΛΙΔΕΚ: Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων, 3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»

Δημοσίευση από στις 2/12/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων Πηγή: http://www.elidek.gr/2019/11/29/katalogos-sychnon-erotiseon-apantiseon-3i-prokiryxi-tis-drasis-epistimi-kai-koinonia-komvoi-ereynas-kainotomias-amp-diachysis/

Περισσότερα »

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (2η Τροποποίηση)

Δημοσίευση από στις 28/11/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Αλλαγές Τμήμα 3.1Αλλαγή/Διευκρινιστικές προσθήκες για τις προϋποθέσειςσυμμετοχής ΕΥ/ΣΕ και μελών Ομάδας Έργου, σελ. 8-9, Τμήμα 5.1.4Διευκρινιστική προσθήκη στις Δαπάνες Διάχυσης, σελ. 13 και  Τμήμα 6.2Αλλαγή στην ημερομηνία καταληκτικής προθεσμίας υποβολήςπροτάσεων, σελ. 17.   3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (2η Τροποποίηση)

Περισσότερα »