Κατηγορία Εντύπων: Αιτήσεις

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Aτ.01_Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων Aτ.01 Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από ΕΥ έκδοση 4
Ατ.01α Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από Συνεργάτες έκδοση 4
Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό έργο Ατ.04 - Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαικό έργο_έκδοση 2
Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων ΑΙΤΗΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ.pdf
Αίτηση Χρηματοδότησης Δημοσίευσης σε Επιστημονικά Περιοδικά (για φοιτητές σε ΠΜΣ χωρίς τέλη) Αίτημα χρηματ δημοσ σε επιστημ περιοδ Μεταπτ Φοιτητές
Ατ 03_Αίτ Χορ Προκ v 3_ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ κατ εξαίρεση διατ Οδηγού Χρημ Ατ.03-Αίτ Χορ Προκ_ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ κατ εξαίρεση διατ Οδηγού Χρημ_έκδοση 4
Ατ 03_Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου = ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ Ατ.03-Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου έκδοση 4 = ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΜ ΔΙΕΥΚΟΛ
Ατ 04α_Αίτηση βεβαίωσης πιστής μετάφρασης Ατ 04α -Αίτηση βεβαίωσης πιστής μετάφρασης_έκδοση 2
Βεβαίωση αναγκαιότητας για απαλλαγή ΦΠΑ (Έντυπο Ατ.04 δ) Ατ.04δ - Έντυπο βεβαίωσης αναγκαιότητας για απαλλαγή ΦΠΑ
Βεβαίωση εγκατάστασης εξοπλισμού (έντυπο Ατ. 04β) Ατ.04β - Έντυπο βεβαίωσης εγκατάστασης εξοπλισμού
Βεβαίωση Έναρξης Χρήσης Εξοπλισμού για απαλλαγή ΦΠΑ (Ατ. 04γ) Ατ.04γ - Έντυπο βεβαίωσης έναρξης χρήσης εξοπλισμού
Εντολές / Αιτήσεις μετακινήσεων 388_διαδικασία μετακινήσεων
ΑΙΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.pdf
Πίνακας Πρόβλεψης Εξόδων Μετακίνησης
Συμμετοχή σε Συνέδριο – Ημερίδα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΗΜΕΡΙΔΑ.pdf