Θεσμικό Πλαίσιο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4957 ΦΕΚ Α 141/21.7.2022

“Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”

4957-2022 νέος νόμος ΑΕΙ

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/807164

Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ_ΦΕΚ 3015-26 07 2018

Ασφαλιστικές εισφορές προσώπων που αμείβονται με Τίτλο Κτήσης

Εγκύκλιος- Τίτλοι Κτήσης ΕΦΚΑ Μάρτιος 2019

ΦΕΚ 6182-2018

Άρθρο 171 _Ν. 4635/2019_Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019) _Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/570631

Άρθρο 72 _Ν. 4610/2019 _Οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/514559/nomos-4610-2019#Άρθρο_72|515004

Ν. 4589/2019_Αναμενόμενες ρυθμίσεις για τους Ε.Λ.Κ.Ε.

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/488386/nomos-4589-2019

Ν. 4559/2018_Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/388377

N. 4521/2018 _ Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/345491

N. 4521/2018_Κεφάλαιο Ε’_Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/345491/nomos-4521-2018#ΚΕΦΑΛΑΙΟ_Ε΄|345655

N. 4485/2017_Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/274328

Θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4485/2017

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4485 2017

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4485 17 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 4485 17 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΑΡΘΡΟ 171 Ν. 4631/2019 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/570631/nomos-4635-2019#Άρθρο_171|571411

N. 4487/2016 _ Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/198288

Προσδιορισμός των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

N. 4412/2016 _ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/234980

Γνωμοδότηση ΝΣΚ για αμοιβές που εισπράττουν μέλη Δ.Ε.Π. για έργο που παρασχέθηκε μετά την 26η.10.2017 στο πλαίσιο προγραμμάτων/έργων του Ε.Λ.Κ.Ε

Γνωμοδότηση ΝΣΚ για ανώτατα όρια αμοιβών ΔΕΠ

Απόφαση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών αναφορικά με την εφαρμογή ορίου αμοιβών σε (Δ) ΠΜΣ

οριο αμοιβων (Δ) ΠΜΣ

Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003

https://www.pothen.gr/pothen/main/#home