Κατηγορία Εντύπων: Διοικητικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Αιτήματα χρονικής παράτασης έργου Αίτημα χρονικής παράτασης φυσικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράτασης οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράτασης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Απασχόληση Αλλοδαπών ή Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού declaration for portable document A1
Δήλωση για Έλληνες εξωτερικού
Δ.10_ Πρόταση χρήσης αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου Δ10_Συνοδευτικό-Νέας-Πρότασης για αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο
Δ0_Συνοδευτικό πρότασης Δ0_Συνοδευτικό Πρότασης_v6
Δ1_Αποδοχή Διαχείρισης Έργου Δ1-Αποδοχή-Διαχείρισης-Έργου νέο-19.12.2019
Δ16_Αίτηση για δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_έκδοση 5
Δ2_Προϋπολογισμός έργου
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ_ΠΜΣ
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ
Δ2γ_Οικονομικός Απολογισμός Έργου Δ2γ-Οικονομικός-Απολογισμός-Έργου-έκδοση--3
Δ4_Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου Δ-4β-ΕΛΚΕ_ΕΤΗΣΙΟΣ_ΓΛΚ_νέα-εκδοση_ΟΛΑ-ΤΑ-ΕΡΓΑ
Δ5_Ονομαστική κατάσταση Πανεπιστημιακών Δ5-Ονομαστική-κατάσταση-Πανεπιστημιακών από συν 314
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Έντυπα Αναθέσεων Δ6 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου από αρ. συν 316
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Συνοδευτικά Έγγραφα Ανάθεσης (Μέρος 1) Δήλωση για υπαγωγή στο αρθ 39
Υπ. δήλωση 10.000€
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ (4)
Δ6α_Ανάθεση για προμήθεια ειδών/υπηρεσιών Δ6α_νέο έντυπο προμηθειών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ)
Υπεύθυνη Δήλωση ποινικό μητρώο
Δ8_Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ8 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ9_Επιστημονικός Απολογισμός Έργου Δ9-Επιστημονικός Απολογισμός Έργου_v3
Πίνακας συμπλήρωσης / επικαιροποίησης στοιχείων των συνεργατών του ΕΛΚΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ (4)
Πρότυπα μερικής παραίτησης 1α. Υπ. Δήλωση μερικής παραίτησης
1β. Διαβιβαστικό μερικής παραίτησης
Πρότυπα πλήρους παραίτησης 2α. Υπ. Δήλωση πλήρους παραίτησης
2β. Διαβιβαστικό πλήρους παραίτησης
Πρότυπα Τροποποιήσεων Πρότυπο αίτημα χρονικης παρατασης χωρίς αύξηση αμοιβής
Πρότυπο αίτημα χρονικής παρατασης με αύξηση αμοιβής
Πρότυπο αίτημα τροποποίησης παραδοτέων