Κατηγορία Εντύπων: Διοικητικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Αιτήματα χρονικής παράτασης έργου Αίτημα χρονικής παράτασης φυσικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράτασης οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράτασης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Δ.10_ Πρόταση χρήσης αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου Δ10_Συνοδευτικό-Νέας-Πρότασης για αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο
313 απόφαση 2v για επικαιροποιηση ακινητων έργων site
Δ0_Συνοδευτικό πρότασης Δ0_Συνοδευτικό Πρότασης_v6
Δ1_Αποδοχή Διαχείρισης Έργου Δ1-Αποδοχή-Διαχείρισης-Έργου νέο-19.12.2019
Δ16_Αίτηση για δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_έκδοση 5
Δ2_Προϋπολογισμός έργου Δ2-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ_v3
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ_ΠΜΣ
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ
Δ2γ_Οικονομικός Απολογισμός Έργου Δ2γ - Οικονομικός Απολογισμός Έργου έκδοση 3
Δ4_Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου Δ-4β-ΕΛΚΕ_ΕΤΗΣΙΟΣ_ΓΛΚ_νέα-εκδοση_ΟΛΑ-ΤΑ-ΕΡΓΑ
Δ5_Ονομαστική κατάσταση Πανεπιστημιακών Δ5-Ονομαστική-κατάσταση-Πανεπιστημιακών από συν 314
310 χρονοχρέωση Πανεπιστημιακών νέο
Δήλωση για υπαγωγή στο αρθ.39
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Έντυπα Αναθέσεων Δ6 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου από αρ. συν 316
Χρονοχρέωση Εξωτερικών Συνεργατών
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Συνοδευτικά Έγγραφα Ανάθεσης (Μέρος 1) Δήλωση για υπαγωγή στο αρθ 39
Υπ. δήλωση 10.000€
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου – Συνοδευτικά Έγγραφα Ανάθεσης (Μέρος 2) Δήλωση_για_υπαγωγή_σε_β5τ.doc
Δ6α_Ανάθεση για προμήθεια ειδών/υπηρεσιών Δ6α_νέο έντυπο προμηθειών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ)
Υπεύθυνη Δήλωση ποινικό μητρώο
Δ9_Επιστημονικός Απολογισμός Έργου Δ9-Επιστημονικός Απολογισμός Έργου_v3
Πίνακας συμπλήρωσης / επικαιροποίησης στοιχείων των συνεργατών του ΕΛΚΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ (4)