Κατηγορία Εντύπων: Διοικητικά

Τίτλος Σχετικά Έγγραφα
Αιτήματα χρονικής παράτασης έργου Αίτημα χρονικής παράσης φυσικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράσης οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Αίτημα χρονικής παράσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου_έκδοση Μάρτιος 2018
Δ0_Συνοδευτικό πρότασης Δ0_Συνοδευτικό-Πρότασης_v5
Δ1_Αποδοχή Διαχείρισης Έργου Δ1-Αποδοχή-Διαχείρισης-Έργου νέο-19.12.2019
Δ16_Αίτηση για δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_έκδοση 5
Δ2_Προϋπολογισμός έργου Δ2-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ_v3
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ_ΠΜΣ
Δ 2β ΕΛΚΕ_ΓΛΚ
Δ2γ_Οικονομικός Απολογισμός Έργου Δ2γ - Οικονομικός Απολογισμός Έργου έκδοση 3
Δ3_Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης
Δ4_Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου Δ4-Ετήσιος-ΠΥ_έκδοση 3
Δ-4β-ΕΛΚΕ_ΕΤΗΣΙΟΣ_ΓΛΚ_νέα-εκδοση_ΟΛΑ-ΤΑ-ΕΡΓΑ (2)
Δ5_Ονομαστική κατάσταση Πανεπιστημιακών Δ5 - Ονομαστική κατάσταση Πανεπιστημιακών από συν 200
259 απόφαση 2ix_επικαιροποιηση απόφασης χρονοχρέωσης πανεπιστημιακών
Δήλωση για υπαγωγή στο αρθ.39
Δ6_Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου Δ6-Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου από συν. 200
275_επικαιροποίηση χρονοχρέωσης εξωτερικών συνεργατών
Δήλωση για υπαγωγή στο αρθ.39
Δ6α_Ανάθεση για προμήθεια ειδών/υπηρεσιών Δ6α_νέο έντυπο προμηθειών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ)
Υπεύθυνη Δήλωση ποινικό μητρώο
Δ9_Επιστημονικός Απολογισμός Έργου Δ9-Επιστημονικός Απολογισμός Έργου_v3