Προώθηση Παραγωγής της Έρευνας

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ προκηρύσσεται η Δράση 1: Δράσεις Προώθησης Παραγωγής της Έρευνας Α’ Κύκλος – 2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας και Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη, το οποίο υλοποιείται κατ’ εφαρμογή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και της υπό στοιχεία 25076/Β9/Φ11/121/3.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 894).

Σκοπός της Δράσης είναι η προώθηση της διεθνούς εξωστρέφειας στην έρευνα σε όλα τα ερευνητικά πεδία τα οποία θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ειδικότερα, η ενίσχυση των μελών της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου για την παραγωγή έρευνας εντός και εκτός Ελλάδας, θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, μέσω της κινητροδότησης για συμμετοχή σε προσκλήσεις ερευνητικών προγραμμάτων.

Στη Δράση 1 (Α’ κύκλος 2022) έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, υποβάλουν αίτηση κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2022.

Η αίτηση για επιχορήγηση υποβάλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση proelke@uom.edu.gr.

Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για Επιχορήγηση στο πλαίσιο της Δράσης 1 του Προγράμματος (βλ. συνημμένο)
  • Συμπληρωμένο Έντυπο Δ0 της αρχικής πρότασης της κοινοπραξίας (Συνοδευτικό πρότασης), δηλαδή το πρωτοκολλημένο από το Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης τυποποιημένο Έντυπο Δ0 – Συνοδευτικό πρότασης
  • Αποδεικτικό κατάθεσης της ερευνητικής πρότασης σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.
  • Περιγραφή (έως 500 λέξεις ) της ΠΕΔ

Παρατίθενται σε σύνδεσμο οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα παραδοτέα, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και το έντυπο της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε το Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων, τηλ. 2310.891606, e-mail: pape_elke@uom.edu.gr.