Προώθηση Παραγωγής της Έρευνας

Νέα Προκήρυξη για τη Δράση 1: Δράσεις Προώθησης Παραγωγής της Έρευνας Β’ κύκλος – 2023

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ προκηρύσσεται ο Β΄ κύκλος της Δράσης 1: Δράσεις Προώθησης Παραγωγής της Έρευνας Β’ κύκλος – 2023, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας και Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη, το οποίο υλοποιείται κατ’ εφαρμογή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και της υπό στοιχεία 25076/Β9/Φ11/121/3.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 894).

Στη Δράση 1 (Β’ κύκλος – 2023) έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, υποβάλουν αίτηση κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2023.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έντυπο Δ0 (Συνοδευτικό πρότασης) το οποίο πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει υποβάλλει ερευνητική πρόταση ως Επιστημονικά Υπεύθυνος διεθνούς/ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινοπραξίας.

Επισημαίνεται ότι Κάθε μέλος Δ.Ε.Π., ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., ΕΤΕΠ έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο αίτησης ανά ετήσιο κύκλο της Δράσης και δύο (2) φορές, συνολικά, στη Δράση.

Η αίτηση για επιχορήγηση υποβάλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση proelke@uom.edu.gr.

 Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για Επιχορήγηση στο πλαίσιο της Δράσης 1 του Προγράμματος
  • Συμπληρωμένο έντυπο Δ0 της αρχικής πρότασης της κοινοπραξίας (Συνοδευτικό πρότασης), δηλαδή το πρωτοκολλημένο από το Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης τυποποιημένο Έντυπο Δ0 – Συνοδευτικό πρότασης
  • Αποδεικτικό κατάθεσης της ερευνητικής πρότασης σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε το Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων, τηλ. 2310.891606, e-mail: pape_elke@uom.edu.gr.

Προκήρυξη ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β ΚΥΚΛΟΣ 2023

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΔ

______________________________________________________________________________________________________

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Δράση 1: Δράσεις Προώθησης Παραγωγής της Έρευνας Α’ Κύκλος – 2022

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ προκηρύσσεται η Δράση 1: Δράσεις Προώθησης Παραγωγής της Έρευνας Α’ Κύκλος – 2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας και Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη, το οποίο υλοποιείται κατ’ εφαρμογή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και της υπό στοιχεία 25076/Β9/Φ11/121/3.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 894).

Σκοπός της Δράσης είναι η προώθηση της διεθνούς εξωστρέφειας στην έρευνα σε όλα τα ερευνητικά πεδία τα οποία θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ειδικότερα, η ενίσχυση των μελών της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου για την παραγωγή έρευνας εντός και εκτός Ελλάδας, θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, μέσω της κινητροδότησης για συμμετοχή σε προσκλήσεις ερευνητικών προγραμμάτων.

Στη Δράση 1 (Α’ κύκλος 2022) έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, υποβάλουν αίτηση κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2022.

Η αίτηση για επιχορήγηση υποβάλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση proelke@uom.edu.gr.

Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για Επιχορήγηση στο πλαίσιο της Δράσης 1 του Προγράμματος (βλ. συνημμένο)
  • Συμπληρωμένο Έντυπο Δ0 της αρχικής πρότασης της κοινοπραξίας (Συνοδευτικό πρότασης), δηλαδή το πρωτοκολλημένο από το Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης τυποποιημένο Έντυπο Δ0 – Συνοδευτικό πρότασης
  • Αποδεικτικό κατάθεσης της ερευνητικής πρότασης σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.
  • Περιγραφή (έως 500 λέξεις ) της ΠΕΔ

Παρατίθενται σε σύνδεσμο οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα παραδοτέα, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και το έντυπο της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε το Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων, τηλ. 2310.891606, e-mail: pape_elke@uom.edu.gr.