Ορίζοντας Ευρώπη – Παράταση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων στις προσκλήσεις ERC Starting Grant και ERC Synergy. Πιο συγκεκριμένα: