Αίτηση Χρηματοδότησης Δημοσίευσης σε Επιστημονικά Περιοδικά (για φοιτητές σε ΠΜΣ χωρίς τέλη)