Ερευνητική Πολιτική

Οι κατηγορίες και ο προϋπολογισμός της Ερευνητικής Πολιτικής εγκρίνονται κάθε έτος από την Επιτροπή Ερευνών και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.