Βασική Έρευνα

Τελικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων των υποβληθεισών προτάσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο στο πλαίσιο της Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας – Ζ’ κύκλος.

Στην υπ’ αριθμ. 333/24.05.2021 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12469/19.05.2021 Εισηγητική Έκθεση των μελών της Επιτροπής Συντονισμού και Εφαρμογής των Διαδικασιών του θεσμού των ερευνητικών επιχορηγήσεων, η οποία συντάχθηκε κατόπιν της αξιολόγησης και μοριοδότησης των ερευνητικών προτάσεων από ομάδα Εξωτερικών Αξιολογητών με βάση τα κριτήρια της ενότητας ΣΤ’ του ισχύοντος Κανονισμού του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας (Ζ’ κύκλος) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση με την κατάταξη των ερευνητικών προτάσεων και την αποδοχή των τελικών δικαιούχων που λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Β.Ε. Ζ’ Κύκλος_Τελικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

 


Πίνακας αποτελεσμάτων της Α΄φάσης αξιολόγησης (Διοικητικός Έλεγχος) των υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας – Ζ’ κύκλος.

Στην υπ’ αριθμ. 326/9.4.2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκε ο πίνακας των αποτελεσμάτων της Α’ φάσης της αξιολόγησης, δηλαδή του διοικητικού ελέγχου, των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ζ΄κύκλου της Βασικής Έρευνας. Οι σαράντα τρεις (43) πλήρεις προτάσεις προκρίνονται στη Β΄φάση της αξιολόγησης από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Επισυνάπτεται ο πίνακας των αποτελεσμάτων:

Β.Ε. Ζ’ κύκλος_πινακας αποτελεσματων Α’ φάση

 


Ανακοίνωση: Υποβολή αιτήσεων για ερευνητική επιχορήγηση στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας – Ζ’ Κύκλος

Σε συνέχεια δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας, σας γνωστοποιούμε ότι η αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα τηρηθεί απαρέγκλιτα και κατά συνέπεια δε θα δοθεί παράταση στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους για ερευνητική επιχορήγηση από 01/03/2021 έως 31/03/2021.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο email: charamalio@uom.edu.gr.


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει τον Ζ’ Κύκλο της κατηγορίας Ερευνητικής Πολιτικής με τίτλο: «Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας», όπως επικυρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 13/10.02.2021 και 14/19.02.2021 της Συγκλήτου. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του ερευνητικού προφίλ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους για ερευνητική επιχορήγηση από 01/03/2021 έως 31/03/2021, στους συνδέσμους που ακολουθούν ανάλογα με το Επιστημονικό Πεδίο της επιλογής τους: