Οδηγός Χρηματοδότησης ΕΛΚΕ – Γενικές Οδηγίες

Παρατίθεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ:

Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ παρατίθεται για τη διευκόλυνση των χρηστών και σε αρχείο pdf με αναλυτικά περιεχόμενα που παραπέμπουν απευθείας στο κάθε άρθρο:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΕΚ 2023 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 Α ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΦΕΚ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 16 02 2023

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (ΠΑΡ. 2.2 και 2.4) ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Β’ 694/2022)

ΦΕΚ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 20 “ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΔΙΠ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 246 ΤΟΥ Ν. 4957/2022

Η Επιτροπή Ερευνών, σε συνέχεια της τροποποίησης του άρθρου 246 του Ν. 4957/2022 με τον Ν. 5094/2024, αποφάσισε, κατόπιν γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου του ΕΛΚΕ, ότι οι αμοιβές μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους προγράμματα των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδίους, εθνικούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230 του Ν. 4957/2022, δεν εμπίπτουν στο όριο του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (όριο Γενικού Γραμματέα).

Ως εκ τούτου, το ανώτατο όριο αμοιβών των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, πλέον, καθορίζεται από τη συμπλήρωση των φύλλων χρονοχρέωσης, όπου αυτά απαιτούνται, με το ανάλογο ωρομίσθιο του κάθε απασχολούμενου.

447 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2.i_εφαρμογή ορίου αποδοχών ά. 246 με ΑΔΑ

___________________________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΕΩΣ 30.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Στην υπ’ αριθμ. 392/05.12.2022 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών:

α) διαπιστώθηκε ότι το σημείο Β του άρθρου 22 Α: «Διαδικασία προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για ποσά έως 30.000€ (πλέον ΦΠΑ )» του Οδηγού Χρηματοδότης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παύει να ισχύει διότι έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022. Τα σημεία Α και Γ του άρθρου 22 Α του Οδηγού διατηρούνται σε ισχύ.

β) εγκρίθηκε, στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ, τη διαδικασία για τη διενέργεια προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τις περιπτώσεις που το ανώτατο ποσό της κατηγορίας δαπάνης ενός έργου είναι από 2.500,01€ έως 30.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ως εξής:

i, Όταν το ανώτατο ποσό μιας κατηγορίας δαπάνης ενός έργου είναι από 2.500,01€ έως 10.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, είτε σε επίπεδο ετήσιου προϋπολογισμού για έργα χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ή χωρίς ειδική απαίτηση από το χρηματοδοτικό τους πλαίσιο ή σε επίπεδο συνολικού προϋπολογισμού για έργα ΕΣΠΑ, Interreg, Horizon ή όπου υπάρχει ειδική απαίτηση από το χρηματοδοτικό τους πλαίσιο, τότε η διαδικασία προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών είναι η εξής:

Οι προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών πραγματοποιούνται με απευθείας ανάθεση κατόπιν έκδοσης απόφασης απευθείας ανάθεσης του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ. Ειδικά για τις πολυετείς δεσμεύσεις, δηλαδή για τις αναθέσεις προμηθειών ειδών ή υπηρεσιών που το διάστημα της ανάθεσης εκτείνεται και σε επόμενα οικονομικά έτη, πέραν του τρέχοντος, πριν την έκδοση της απόφασης έγκρισης του Προέδρου, απαιτείται η έγκριση από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

O/H Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του έργου υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα απευθείας ανάθεσης στην ειδική φόρμα του Webrescom, εφόσον έχει πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση προσφοράς από τουλάχιστον έναν (1) οικονομικό φορέα της επιλογής του/της.

Στο αίτημα απευθείας ανάθεσης πρέπει να υποβάλλονται: α) η προσφορά του οικονομικού φορέα μαζί με την ηλεκτρονική αλληλογραφία που έχει σταλεί στον/ην ΕΥ, β) η τεκμηρίωση για τη σκοπιμότητα της δαπάνης και γ) τα παρακάτω δικαιολογητικά του μειοδότη:

  • απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου ή υπεύθυνη δήλωση μέσω της σελίδας gov.gr ή πρωτότυπη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία,
  • πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας,
  • καταστατικό της εταιρίας και ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης ή βεβαίωση έναρξης εργασιών για ατομικές επιχειρήσεις

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς της αλλοδαπής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης των προαναφερόμενων δικαιολογητικών.

Στη συνέχεια, εκδίδεται ηλεκτρονικά η απόφαση απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια.

Η προμήθεια/παροχή υπηρεσίας και η, επί πιστώσει στα φορολογικά στοιχεία του ΕΛΚΕ, τιμολόγηση των αγαθών/υπηρεσιών πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ανάρτησης στη Διαύγεια.

ii. Όταν το ανώτατο ποσό μιας κατηγορίας δαπάνης ενός έργου είναι από 10.000,01€ έως 30.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, είτε σε επίπεδο ετήσιου προϋπολογισμού για έργα χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ή χωρίς ειδική απαίτηση από το χρηματοδοτικό τους πλαίσιο ή σε επίπεδο συνολικού προϋπολογισμού για έργα ΕΣΠΑ, Interreg, Horizon ή όπου υπάρχει ειδική απαίτηση από το χρηματοδοτικό τους πλαίσιο, τότε η διαδικασία προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών είναι η εξής:

Οι προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών πραγματοποιούνται με απευθείας ανάθεση κατόπιν έκδοσης απόφασης απευθείας ανάθεσης του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ. Ειδικά για τις πολυετείς δεσμεύσεις, δηλαδή για τις αναθέσεις προμηθειών ειδών ή υπηρεσιών που το διάστημα της ανάθεσης εκτείνεται και σε επόμενα οικονομικά έτη, πέραν του τρέχοντος, πριν την έκδοση της απόφασης έγκρισης του Προέδρου, απαιτείται η έγκριση από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

O/H Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του έργου υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα απευθείας ανάθεσης στην ειδική φόρμα του Webrescom, εφόσον έχει πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση προσφοράς από τουλάχιστον δύο (2) οικονομικούς φορείς της επιλογής του/της.

Στο αίτημα απευθείας ανάθεσης πρέπει να υποβάλλονται: α) οι προσφορές των οικονομικών φορέων μαζί με την ηλεκτρονική αλληλογραφία που έχει σταλεί στον/ην ΕΥ, β) ένας συγκριτικός πίνακας προσφορών, γ) η τεκμηρίωση για τη σκοπιμότητα της δαπάνης και δ) τα εξής δικαιολογητικά του μειοδότη:

  • απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου ή υπεύθυνη δήλωση μέσω της σελίδας gov.gr ή πρωτότυπη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία,
  • πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας,
  • καταστατικό της εταιρίας και ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης ή βεβαίωση έναρξης εργασιών για ατομικές επιχειρήσεις

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς της αλλοδαπής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης των προαναφερόμενων δικαιολογητικών.

Στη συνέχεια, εκδίδεται ηλεκτρονικά η απόφαση απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. Η υποχρέωση σύναψης έγγραφης σύμβασης υφίσταται μόνο όταν η προμήθεια/παροχή υπηρεσίας ανέρχεται σε ποσό άνω των 10.000€ πλέον ΦΠΑ.

Η προμήθεια/παροχή υπηρεσίας και η, επί πιστώσει στα φορολογικά στοιχεία του ΕΛΚΕ, τιμολόγηση των αγαθών/υπηρεσιών πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ανάρτησης στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

392 ΑΠΟΣΠ ΠΡΑΚΤ._2vi νέα διαδικασία απευθείας αναθέσεις

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Στην υπ’ αριθμ. 388/24.10.2022 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών:

α) διαπιστώθηκε ότι το Άρθρο 18 – Γενικοί Κανόνες Μετακίνησης του Κεφαλαίου Ε’ του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παύει να ισχύει διότι έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022.

β) διαπιστώθηκε ότι τα Άρθρα 19 έως 21 του Κεφαλαίου Ε’ του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ διατηρούνται σε ισχύ, με μοναδική διευκρίνιση ότι στην περίπτωση της χιλιομετρικής αποζημίωσης για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται οδικώς (βλ. παρ. 2.1.ii του άρθρου 19 του Οδηγού) ενώ υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση, ο μετακινούμενος θα πρέπει μέχρι την πραγματοποίηση της μετακίνησης να αναζητήσει πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ή μη απευθείας σύνδεσης καθώς και για το αντίτιμο του αντίστοιχου αεροπορικού εισιτηρίου (μέσω της ιστοσελίδας αεροπορικής εταιρίας ή μηχανής αναζήτησης αεροπορικών εισιτηρίων).

γ) εγκρίθηκε η διαδικασία για τη διενέργεια των μετακινήσεων στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ:


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

Στην υπ’ αριθμ. 384/26.09.2022 της Επιτροπής Ερευνών εκδόθηκαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Εφαρμογή του ορίου αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 4957/2022
  2. Διαδικασία είσπραξης του ποσοστού παρακράτησης επί της αμοιβής μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π, στο πλαίσιο έργων, από τα οποία, τα εκ του νόμου ποσοστά δεν παρακρατούνται απευθείας κατά την εκκαθάριση της αμοιβής

Παρατίθενται γενικές οδηγίες για την έκδοση τιμολογίων εσωτερικού & εξωτερικού.

Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών από το εξωτερικό εφαρμόζονται οι κρατήσεις υπέρ ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ ανεξαρτήτως της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα μειώνοντας το τελικό ποσό πληρωμής κατά το ποσοστό των κρατήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο συνιστούμε να ενημερώνετε τους προμηθευτές εξωτερικού ότι στα τιμολόγια εξωτερικού βάσει της ελληνικής νομοθεσίας (σημείο 5 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016)  εφαρμόζονται οι εν λόγω κρατήσεις.