Πρόσθετη απασχόληση προσωπικού του ΑΕΙ σε έργα του ΕΛΚΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4521/2018 (άρθρο 20 παρ. 19), πλέον δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια υπηρεσιακού συμβουλίου/αρμόδιου οργάνου για τη συμμετοχή των μελών του προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετο έργο σε έργα/προγράμματα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4521/2018 (άρθρο 20 παρ. 19):

«……..Στα έργα/προγράμματα, ο ΕΛΚΕ απασχολεί τις εξής κατηγορίες προσωπικού:

  1. Μέλη του προσωπικού του ΑΕΙ με πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετο έργο, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών, εφόσον η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και εντός του ανώτατου ορίου αμοιβής.  Για τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα του ΕΛΚΕ δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια υπηρεσιακού συμβουλίου…..»