Μεθοδολογία υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από την ΓΓΕΤ (εθνική συμμετοχή)

Στην υπ’ αριθμ. 223/16-10-2018 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκε η μεθοδολογία υλοποίησης έργων 81194, 81193, 81192, 81184, 81187, 81195, 81179, 81185, που χρηματοδοτούνται από την ΓΓΕΤ (εθνική συμμετοχή), ως επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Μετά από διευκρίνιση της ΓΓΕΤ ότι η ΣΑΕ 013/3 χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος των δημοσίων επενδύσεων, διευκρινίζεται ότι:

Οι δαπάνες μετακινήσεων αποζημιώνονται βάσει πραγματικών δαπανών και αντίστοιχων παραστατικών, μέχρι τα ανώτατα όρια που ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4336/2015.

 

Συνεπώς, η μεθοδολογία υλοποίησης των έργων 81194, 81193, 81192, 81184, 81187, 81195, 81179, 81185, που χρηματοδοτούνται από την ΓΓΕΤ (εθνική συμμετοχή), ως επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  διαμορφώνεται ως εξής:

 

Για την κατηγορία δαπάνης αμοιβές, και ειδικότερα για ανάθεση στα Μέλη ΔΕΠ και λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας, ακολουθείται η διαδικασία της χρονοχρέωσης, ανά συμβατική ιδιότητα,  βάση του παρακάτω τύπου:

 

Χρονοχρέωση = μεικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης (rate) =

 

Για τους εξωτερικούς συνεργάτες, δηλαδή για άτομα που δεν έχουν σχέση συμβατικής απασχόλησης με τον Φορέα μας, και με δεδομένο ότι:

α) σύμφωνα με την Απόφαση Χρηματοδότησης, “Η χρηματοδότηση δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα για τη στήριξη νέων επιστημόνων μέσω υποτροφιών, συμβάσεων ορισμένου έργου ή αναθέσεων έργου και για τη στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιστημονικών υπευθύνων των χρηματοδοτηθέντων έργων” και

β) λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, παράγραφος 3στ., σύμφωνα με το οποίο: “το προσωπικό που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, του οποίου η συμμετοχή του στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του και το οποίο αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη χρηματοδότηση του έργου, συμμετέχει στο έργο χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Εφόσον ο φορέας χρηματοδότησης δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, η επιλογή του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών είτε ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση κατά την ανωτέρω διαδικασία

 

οι αναθέσεις διέπονται από τα παραπάνω.

 

Σημειώνεται, ότι υποβάλλεται συμπληρωτικά βεβαίωση του Επιστημονικά Υπευθύνου ότι το παραδοτέο έργο του συνεργάτη δεν παράχθηκε κατά την διάρκεια του αντίστοιχου ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου και για το οποίο λαμβάνεται η επιβράβευση.

 

Οι δαπάνες μετακινήσεων αποζημιώνονται βάσει πραγματικών δαπανών και αντίστοιχων παραστατικών, μέχρι τα ανώτατα όρια που ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4336/2015.

 

Για την προμήθεια εξοπλισμού ή άλλων αγαθών, ακολουθούμε τις σχετικές αποφάσεις του ΕΛΚΕ και την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 205/05.03.2018, ως εξής;

 

α. για τις απευθείας αναθέσεις αγαθών και υπηρεσιών, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή μικρότερη από το ποσό των 2.500 ευρώ και εφόσον ο Φορέας Χρηματοδότησης δεν ορίζει διαφορετικά: Εφεξής, δεν απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς (δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τριών προσφορών). Εξακολουθεί να απαιτείται απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

β. για όλες τις απευθείας αναθέσεις αγαθών και υπηρεσιών, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι μεγαλύτερη από το ποσό των 2.500 ευρώ και ίση ή μικρότερη από το ποσό των 20.000 ευρώ απαιτείται:

 

-η κατάθεση εντύπου Δ6α, συνοδευόμενο από τρεις (3) προσφορές, σε συνέχεια αιτήματος του Επιστημονικά Υπευθύνου προς τους προμηθευτές  (προφορική επικοινωνία δεν αποδεικνύεται) και τεκμηρίωση αναγκαιότητας προμήθειας του είδους ή της υπηρεσίας

 

-προσκόμιση δικαιολογητικών (απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καταστατικό (ή ειδικά στις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων, βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη Δ.Ο.Υ.)) και

 

-απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της προμήθειας εξοπλισμού, και εφόσον η διάρκεια του έργου είναι ενός έτους, η καθαρή αξία του παγίου είναι έως 1.500,00€ ώστε να γίνεται  εφάπαξ απόσβεση.