Συντάκτης: b.stathaki

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24548/21.11.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΟΔΥ) ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Απόφαση 15/16.01.2022 του Πρυτανικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση του  Πίνακα Αποτελεσμάτων/Κατάταξης και την πρόσληψη του/ης επιτυχόντα/ούσας με την αρ. πρωτ. Αίτηση 25544/01.12.2022, για την πλήρωση της μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  Επισημαίνεται ότι κατά των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης, κάθε υποψήφιος μπορεί να ασκήσει […]

Περισσότερα »

354/2-12-2021 απόφαση για την παράταση ισχύος της διαδικασίας κλεισίματος ακίνητων έργων και ανοίγματος νέου έργου αντίστοιχης ερευνητικής δραστηριότητας

Δημοσίευση από στις 17/12/21 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 354/2.12.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εγκρίθηκε η παράταση της ισχύος της διαδικασίας κλεισίματος ακίνητων έργων και ανοίγματος νέου έργου με αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα έως τις 31/12/2023. 354 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Περισσότερα »

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Εργασίας (ΙΔΟΧ) σε (Δ)ΠΜΣ

Δημοσίευση από στις 18/10/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 348/7.10.2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκε η διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα (Δ)ΠΜΣ ως εξής: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΣΤΑ (Δ)ΠΜΣ Δημιουργία ενός έργου είτε για κάθε (Δ)ΠΜΣ ξεχωριστά με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Διευθυντή του (Δ)ΠΜΣ, ή ενός έργου για όλα τα […]

Περισσότερα »

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης του ποσοστού από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Δημοσίευση από στις 30/3/21 σε Ανακοινώσεις

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας του 7%_Ανά_Έτος pdf

Περισσότερα »

Επικαιροποίηση της απόφασης για τη διαδικασία κλεισίματος ακίνητων έργων και το άνοιγμα νέων έργων με αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα

Δημοσίευση από στις 15/1/21 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

H υπ’ αριθμ. 256/25.06.2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε εκ νέου έως τις 31/12/2021 με την υπ΄αριθμ. 310/10.12.2020 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αναφορικά με το κλείσιμο των ακίνητων έργων και το άνοιγμα ενός έργου με αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα, κατόπιν αίτησης του Επιστημονικά Υπευθύνου, για όσα έργα έχουν […]

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω του web resCom

Δημοσίευση από στις 4/12/20 σε Ανακοινώσεις

Το πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ και ειδικότερα μέσω του web resCom https://www.webrescom.uom.gr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f παρέχει τη δυνατότητα στους Επιστημονικά Υπευθύνους που έχουν αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης να έχουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαχείρισης των διοικητικών και οικονομικών στοιχείων των έργων τους. Πλέον, εκτός από την παρακολούθηση των έργων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων αναθέσεων, […]

Περισσότερα »

Προκήρυξη νέου κύκλου χορήγησης ερευνητικών βραβείων (για άρθρα που δημοσιεύθηκαν το 2019)

Δημοσίευση από στις 5/10/20 σε Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΙΑ’ ΚΥΚΛΟΣ) Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 303/2-10-2020 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε  την προκήρυξη νέου κύκλου Ερευνητικών Βραβείων (ΙΑ’ κύκλος), με προϋπολογισμό ύψους 84.700€, για άρθρα που δημοσιεύθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2019, σύμφωνα με […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 1 θέσης τακτικού μέλους και 1 θέσης αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αποκλειστικά για πρόσωπα εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Δημοσίευση από στις 30/9/20 σε Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 302/29-9-2020 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΩΤΥ6469Β7Ι-ΔΗ6) δημοσιεύεται συνημμένα η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης τακτικού και μιας (1) θέσης αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων […]

Περισσότερα »

προσκόμιση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στις αναθέσεις έργου σε Υπαλλήλους του Δημοσίου, εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 22/9/20 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Η Επιτροπή Ερευνών στην υπ’ αριθμ. 298/9-9-2020 έκτακτηση συνεδρίασή της αποφάσισε ότι κατά την υποβολή στον ΕΛΚΕ των εντύπων για έγκριση ανάθεσης έργου σε υπαλλήλους/εκπαιδευτικούς του Δημοσίου Τομέα (εκτός Πανεπιστημίου Μακεδονίας) πρέπει να επισυνάπτεται η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από τον φορέα απασχόλησής τους ή, εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί κατά τη χρονική στιγμή της ανάθεσης, […]

Περισσότερα »

Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των έργων υπό τη διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα https://calls.elke.uom.gr/.

Δημοσίευση από στις 15/9/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 298/9-9-2020 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η υποβολή των αιτήσεων και του φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού σε έργα υπό […]

Περισσότερα »

Παράταση ισχύος της απόφασης για το κλείσιμο των ακίνητων έργων

Δημοσίευση από στις 1/7/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’ αριθμ. 292/25-6-2020 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκε η παράταση της ισχύος της υπ΄αριθμ. 256/25-06-2019 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αναφορικά με κλείσιμο των ακίνητων έργων (εκτός των Δ_ΠΜΣ) και τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων δημιουργίας νέου έργου, σύμφωνα με το όσα ορίζονται στην υπ΄αριθμ. 256/25-6-2019 απόφαση, […]

Περισσότερα »

Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών στις 25/5/2020

Δημοσίευση από στις 11/5/20 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και η ημερομηνία υποβολής των, ήδη ελεγμένων από τους υπαλλήλους της αντίστοιχης θέσης εργασίας της Υπηρεσίας, ορίστηκε την: Πέμπτη 14/5/2020 ώρα 15:00 Επισημαίνεται ότι όλες οι διαδικασίες που μπορούν να υποβληθούν από τις/τους ΕΥ ηλεκτρονικά (π.χ. έντυπα Δ5, Δ6, Δ2, Δ4 κ.λπ.) θα […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών: “Η έρευνα στην πρώτη γραμμή”

Δημοσίευση από στις 24/4/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συν. 19/15-04-2020) και η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συν. 288/24-4-2020) αποφάσισαν την  προκήρυξη διαγωνισμού για την υποβολή ερευνητικών εργασιών με τίτλο «Η έρευνα στην πρώτη γραμμή», με αφορμή την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο […]

Περισσότερα »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 (Κ’ ΚΥΚΛΟΣ)

Δημοσίευση από στις 28/2/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 282/27-02-2020 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε  την προκήρυξη νέου κύκλου Ερευνητικών Βραβείων (Κ’ κύκλος), με προϋπολογισμό ύψους 84.700€, για άρθρα που δημοσιεύθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2018, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη διαδικασία που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 13/18-02-2020 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επισυνάπτεται το […]

Περισσότερα »

Απόφαση υπ’ αριθμ. 269/31-10-2019 σχετικά με τα όρια πρόσθετων αμοιβών από συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε (Δ)ΠΜΣ

Δημοσίευση από στις 19/12/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 269/31-10-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίστηκε η εφαρμογή των ορίων των πρόσθετων, σε μηνιαία βάση, αμοιβών για διδακτικό έργο μελών ΔΕΠ σε (Δ)ΠΜΣ, κατά την έννοια του άρθρου 31 του Ν. 4009/2011, ή κάθε άλλη συμμετοχή σε (Δ)ΠΜΣ, ως εξής: α) πρόσθετες, σε μηνιαία βάση, αμοιβές από […]

Περισσότερα »