ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Προκήρυξη Β΄ κύκλου Δράσης (Φεβρουάριος 2019) και αναθεωρημένες προτεραιότητες

Ο Β΄ κύκλος της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ θα προκηρυχθεί το Φεβρουάριο 2019, με ενδεικτικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 200.000.000 ευρώ.

Οι προτάσεις στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) Παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις. Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε από μια επιχείρηση είτε από Ομάδες επιχειρήσεων. Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης: 600.000 ευρώ.
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς με στόχο τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών. Η παρέμβαση αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης: 1.000.000 ευρώ.
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων με στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης: 2.000.000 ευρώ.
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)για Επιχειρήσεις, για τη χρηματοδότηση προτάσεων που κατατέθηκαν από ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του SMEs Instrument του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού του. Ο ανώτερος προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και διενεργείται ηλεκτρονικά από Επιτροπές Αξιολόγησης που συγκροτούνται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους οι οποίοι προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών που τηρεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: [Α]. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence), [Β]. Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ικανότητα όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης του έργου (Implementation) [Γ]. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact).
Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) θα οριστεί στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής πρόσκλησης του Β΄ κύκλου.
Το Έντυπο Υποβολής, η πρόσκληση και τα Παραρτήματά της καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, υποστηρικτικό υλικό και εγχειρίδια, θα αναρτηθούν στους δικτυακούς τόπους: της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr), της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) , της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μονάδα Α’, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα, email: unitA.eyde@gsrt.gr

 

Εθνική RIS3-Αναθεωρημένες προτεραιότητες γ

νεο 2σελιδο ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ_20190129