Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης

Τίτλος: Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 03 – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επενδυτική Προτεραιότητα: 3δ – Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Ειδικός Στόχος: 3δ1 – Αύξηση της παραγωγικότητας και του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ΜΜΕ
Δράση: 3δ.2 – Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών προώθησης Επιχειρηματικότητας Ανταγωνιστικότητας Εξωστρέφειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΣΒΑΑ:
Κωδικός: 146.3d
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 4.000.000
Ημερομηνία Έναρξης: 12/11/2018
Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2019
Ημερομηνία Λήξης: 25/02/2019
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης: Αφορά την ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, τη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του συνεργατικού σχηματισμού.