Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22549/03.12.2018 Πρόσκληση

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22549/03.12.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ9Α0469Β7Ι-94Ι)

Αποτελέσματα υπ’αριθμ. 22549_3.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος