Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22352/30.11.2018 Πρόσκληση

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22352/30.11.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω1ΞΙ469Β7Ι-Ε3Χ)

Απόσπασμα υπ’αριθμ. 238_13.02.2019 Συνεδρίασης ΕΕ