Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 24543/27-12-2018 Πρόσκληση

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 239/18-02-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24543/27-12-2018 με ΑΔΑ: 7ΑΒΞ469Β7Ι-7ΑΞ.

Η απόφαση εδώ : 239 Α3 1