Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=170&cs=

Προϋπολογισμός: 45.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένα (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες και Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Οι συγκεκριμένες περιφέρειες παρουσιάζουν υστέρηση τόσο σε ότι αφορά στις δαπάνες για την έρευνα ως ποσοστό του ΑΕΠ τους, όσο και στην συμμετοχή των φορέων τους σε δράσεις ΕΤΑΚ. Οι έντονες αυτές περιφερειακές ανισότητες είναι εμφανείς στη συμμετοχή στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», αλλά και στη συμμετοχή στις υποδομές του Εθνικού Χρηματοδοτικού Σχεδίου Α και Β κύκλου.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των εν λόγω περιφερειών στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της κάθε Περιφέρειας-στόχου και η προώθηση της αριστείας μέσω της υποστήριξης της εγκαθίδρυσης ή και ανάπτυξης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην περιφέρεια, μέσω της ανοιχτής πρόσβασης των χρηστών σε αυτές, καθώς και της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με αντίστοιχες υποδομές στον ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Η παρούσα Δράση, προϋπολογισμού 45 εκ. ευρώ ΔΔ, έρχεται να συμβάλει στην εξομάλυνση των περιφερειακών αυτών ανισοτήτων δίνοντας την ευκαιρία στις συγκεκριμένες περιφέρειες – στόχο να ενισχύσουν τις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) μέσα από την ανάπτυξη των ερευνητικών τους υποδομών, με την απόκτηση ή αναβάθμιση εξοπλισμού και την υλοποίηση δραστηριοτήτων όπως η παροχή υπηρεσιών, ιδιαίτερα προς τις ΜμΕ και τον παραγωγικό τομέα γενικότερα, η εκτέλεση ερευνητικού έργου, η δικτύωση, η ενίσχυση της πρόσβασης και της ικανότητας διακυβέρνησης της υποδομής.

Το αντικείμενο των ερευνητικών υποδομών θα πρέπει να εμπίπτει στις προτεραιότητες των Περιφερειακών RIS3 και οι στόχοι να εξυπηρετούν την εφαρμογή τους. Στο συνημμένο Παράρτημα II αναφέρονται οι θεματικές προτεραιότητες για τις επιλέξιμες Περιφέρειες.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Πράξης: 400.000,00 ευρώ

Μέγιστος Προϋπολογισμός Πράξης: 3.000.000,00 ευρώ σε περίπτωση μεμονωμένου Δικαιούχου και 4.000.000,00 ευρώ σε περίπτωση συνδικαιούχων

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι τα ΑΕΙ και οι Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς του Αρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις εξής επιλέξιμες περιφέρειες:

1) Αξονας 3:

α) Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος

β) Περιφέρειες Μετάβασης: Δυτική Μακεδονία, Ιόνιοι Νήσοι, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο

2) Αξονας 3Σ:

α) Περιφέρεια Μετάβασης: Στερεά Ελλάδα

β) Ανεπτυγμένη Περιφέρεια: Νότιο Αιγαίο.

Επισημαίνεται ότι στη Δράση μπορούν να λάβουν μέρος και Δικαιούχοι που συμμετέχουν σε ήδη χρηματοδοτούμενα δίκτυα του Eθνικού Σχεδίου Χρηματοδότησης Ερευνητικών Υποδομών ΑΆ και ΒΆ Κύκλου ή και σε ερευνητικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ της οικείας Περιφέρειας, εφόσον :

· Είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες
· Αποκλείεται η διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης
· Τεκμηριώνεται η ανάγκη επέκτασης της ήδη υφιστάμενης υποδομής και της πρόσθετης σχετικής χρηματοδότησης
· Η υλοποίηση της ήδη χρηματοδοτούμενης Πράξης εξελίσσεται ομαλά

Για κάθε ερευνητική υποδομή θα υποβληθεί ένα Τεχνικό Δελτίο Πράξης από τον συντονιστή αυτής.

Πληροφορίες: Ελένη Ζώγγου, 2131503784, email: elenzogg@mou.gr

Συνημμένα Αρχεία

16/4/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
16/4/2019 Συνημμένα Αρχεία