σύνθεση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στην υπ΄αριθμ. 248/15-4-2019 αποφασίστηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελούμενη από πέντε (5) τακτικά μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, που είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και δύο (2) τακτικά τα μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, που είναι πρόσωπα εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

Αναπληρωματικά μέλη:

Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής κι εκκινεί από τη δημοσίευση, στη Διαύγεια, της Πράξης Συγκρότησής από τον Πρύτανη, με δυνατότητα ανανέωσης για μια (1) μόνο φορά.

Επισημαίνεται ότι η σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4521/2018 η Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη, με ταυτόχρονο ορισμό Πρόεδρου και ο Αντιπρόεδρου της ΕΗΔΕ.