Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 253/30-05-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 9434/16-04-19

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 253/30-05-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 9434/16-04-19 με ΑΔΑ: Ω0ΚΤ469Β7Ι-3ΦΑ
Η απόφαση: 253-Α3-4