απόφαση 256/25-6-2019 για το κλείσιμο των έργων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 256/25-6-2019 επικαιροποίησε την υπ’ αριθμ. 201/4-12-2017 προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, σχετικά με το κλείσιμο των ακίνητων έργων που δεν έχουν καμία διοικητική και οικονομική εκκρεμότητα και τεκμηριωμένα έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, βάσει σχετικών εγγράφων – πρακτικών από το φορέα χρηματοδότησης και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις, ως εξής:

α) Για όσα από τα παραπάνω έργα έχουν υπόλοιπο έως 500,00 €, θα απορροφάται το υπόλοιπό τους από τον ΕΛΚΕ.

β) Για όσα από τα παραπάνω έργα έχουν υπόλοιπο άνω των 500,00 €, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέου έργου, μετά από αίτηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου, σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4559/2018, για τη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων της ίδιας ερευνητικής ομάδας ή δράσεων για την υποστήριξη της έρευνας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του αρχικού έργου. Για όσα έργα έχει ήδη παρέλθει ένα έτος από την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως τις 4/7/2020.

Για τις περιπτώσεις που ένας Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει περισσότερα του ενός έργα με ταμειακό υπόλοιπο άνω των 500€, που έχουν ολοκληρώσει, κατά τα ανωτέρω, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, θα πρέπει πρώτα να εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών η δυνατότητα ένωσης των ταμειακών τους υπολοίπων για τη δημιουργία ενός έργου, εφόσον, κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης του Επιστημονικά Υπευθύνου, τα έργα εντάσσονται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Η ως άνω δυνατότητα δημιουργίας νέου έργου θα εξετάζεται περαιτέρω από την Επιτροπή Ερευνών για τις περιπτώσεις που εκκρεμεί ακίνητο δάνειο ή δημοσιονομική διόρθωση σε οποιοδήποτε έργο του Επιστημονικά Υπεύθυνου που υποβάλει αίτηση.

Το νέο έργο θα είναι ετήσιας διάρκειας, με επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με τα ισχύοντα της Ερευνητικής Πολιτικής, επιτρέποντας και αμοιβές Πανεπιστημιακών και τρίτων. Η αμοιβή διαχείρισης υπέρ της Επιτροπής Ερευνών ανέρχεται στο 12%, λόγω διαχειριστικού και διοικητικού κόστους.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρακάτω δαπάνες θα είναι επιλέξιμες εφόσον δεν χρηματοδοτούνται από άλλο έργο ή Φορέα:

αγορά λογισμικού, βιβλιογραφικού, πληροφοριακού και αναλώσιμου υλικού που δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές χρηματοδότησης, και το οποίο είναι κρίσιμο για τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας. Το λογισμικό, βιβλιογραφικό ή πληροφοριακό υλικό θα είναι προσβάσιμο σε όλα τα μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής κοινότητας,

έξοδα υποψηφίων διδακτόρων ή μελών ΔΕΠ για συμμετοχή σε συνέδρια όπου παρουσιάζουν τη σχετική εργασία, και τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό ή άλλα ερευνητικά προγράμματα,

έξοδα μετακίνησης μελών ΔΕΠ σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για επιστημονικές συνεργασίες συναφείς με τη συγκεκριμένη έρευνα,

πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων,

έξοδα δημοσιεύσεων σε περιοδικά που το απαιτούν (article submission fees, page charges, κ.τ.λ.),

ταχυδρομικά έξοδα που αφορούν το ερευνητικό πρόγραμμα (π.χ. αποστολή ερωτηματολογίων),

τραπεζικά έξοδα που καταβάλλονται για συμμετοχές σε συνέδρια,

τεχνική υποστήριξη που απαιτείται στην υλοποίηση του έργου (πληρωμές προσωπικού),

 αμοιβές Πανεπιστημιακών και τρίτων.

βi) Σε περίπτωση που ο Ε.Υ. δεν επιθυμεί να δημιουργηθεί νέο έργο με Ε.Υ. τον ίδιο, θα μπορεί με Υπεύθυνη Δήλωσή του που θα υποβάλλει στον ΕΛΚΕ να παραχωρεί την ιδιότητά του σε άλλο μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,

βii) σε περίπτωση που ο Ε.Υ. έχει συνταξιοδοτηθεί ή βρίσκεται πλέον εκτός Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Ε.Λ.Κ.Ε. θα απευθύνεται στο Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκε ο αρχικώς ορισμένος Ε.Υ. το οποίο καθίσταται αρμόδιο για τον ορισμό νέου Ε.Υ..

γ) Από τα παραπάνω εξαιρούνται όσα έργα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα ή ιδρυματικά και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι έχουν οριστεί με απόφαση συλλογικού οργάνου ή με ΦΕΚ όπως π.χ. ERASMUS PLUS ΚΑ1,

δ) i) Για όσα έργα δεν έχει γίνει η παρακράτηση 12% ως αμοιβή διαχείρισης θα προηγηθεί η παρακράτηση της αμοιβής διαχείρισης, προκειμένου να υπολογιστεί το υπόλοιπο για οποιοδήποτε ενέργεια και διαδικασία.

ii) Για όσα έργα δεν έχει αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί σε τόκους, θα αφαιρεθεί το ποσό αυτό, προκειμένου να υπολογιστεί το υπόλοιπο για οποιοδήποτε ενέργεια και διαδικασία.