Διαδικτυακή διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2024 του Ορίζοντα Ευρώπη

Στις 28 Ιουνίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη διαδικτυακής  διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2024 του Ορίζοντα Ευρώπη στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής προσέγγισης (co-design) που αποσκοπεί στην καλύτερη ανταπόκριση του προγράμματος στις πιεστικές κοινωνικές ανάγκες και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων μέσω καινοτομικών λύσεων που συμβάλουν στην επίτευξη στην επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις σημαντικότερες προκλήσεις που χρήζουν αντιμετώπισης μέσω των δραστηριοτήτων Ε&Κ του προγράμματος, καθώς και για την απαιτούμενη στόχευση των σχετικών ευρωπαϊκών επενδύσεων από πλευράς αντίκτυπου (επιστημονικού, τεχνολογικού, οικονομικού, κοινωνικού). 

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Η διαβούλευση αποτελεί τμήμα της διαδικασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού που ξεκίνησε μετά την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ Ε. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τον Ορίζοντα Ευρώπη τον περασμένο Απρίλιο. Εστιάζεται στη διαμόρφωση στρατηγικών προτεραιοτήτων για τις περιοχές παρέμβασης των Clusters του 2ου Πυλώνα του προγράμματος («Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη»). Θα περιλαμβάνει επίσης  τις Αποστολές και τις Συμπράξεις Ε&Κ.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν το Στρατηγικό Σχέδιο της περιόδου 2021-2024 το οποίο με τη σειρά του θα παράσχει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων εργασίας και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τα πρώτα 4 έτη του Ορίζοντα Ευρώπη.

Το ερωτηματολόγιο, καθώς και το σχετικό υποστηρικτικό κείμενο (Orientation Document) είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024

Πηγή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I490I1405I646I516568&olID=777&neID=965&neTa=10039_112142_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load