ΓΓΕΤ: Προδημοσίευση Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Τα Κέντρα Ικανοτήτων είναι «δομές», οι οποίες αποτελούνται από φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως  βασικό σκοπό την αντιμετώπιση τεχνολογικών προβλημάτων, που συχνά εμποδίζουν την καινοτομία σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής νέων/αναβαθμισμένων εξειδικευμένων υπηρεσιών ή προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας προς τους παραγωγικούς φορείς ενός ή περισσοτέρων τομέων ή σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Οι φορείς των Κέντρων Ικανοτήτων θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας και να δραστηριοποιούνται στους οκτώ (8) θεματικούς τομείς της RIS3, στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. €.

Η Δράση  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εντάσσεται συγκεκριμένα στους Άξονες Προτεραιότητας 01  και  01Σ, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β και στον Ειδικό Στόχο 1.1.

Δικαιούχοι που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι:

  1. Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και επιχειρήσεις παροχής εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών/προϊόντων,
  2. Συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων, καθώς και
  3. ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις ως χρήστες εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών/προϊόντων.

Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr) θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.

Πληροφορίες:
Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής
Δρ. Δ. Πουτούκης, 2131300136
Κ. Δ. Μωράκης,  2131300135
Email :  Kentr.I@gsrt.gr

Σχετικά Αρχεία

Πηγή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1246I646I446050&olID=777&neID=589&neTa=20_112146&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&fbclid=IwAR3rCsd0EdLW1AnFgYYNn-tVH2SLJbSXwEJw0tNQDdWiKzG8kQ-nZuLxk14