ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ: Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙΙ του Β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Δημοσιεύθηκε ο προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» του Β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, αποφασίζεται:

–  Η κατάρτιση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙΙ με εννέα (9) Εγκεκριμένες Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, με συνολικό αιτούμενο και επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 3.393.528,29 ευρώ, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%. Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 9 ερευνητικών έργων του Παραρτήματος Ι, θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

–  Η απόρριψη ως μη επιλέξιμων δεκατεσσάρων (14) Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 6.715.987,16 ευρώ, τα οποία κατά την αξιολόγηση κρίνονται μη επιλέξιμα επειδή δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση είτε σε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων είτε και στο σύνολο της βαθμολογίας (απόρριψη λόγω βαθμολογίας).

Πηγή: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=805&fbclid=IwAR0EHge2ZnhjMai8QF1DBjLbII6Ru0G1SfFy3TKwaIT0xPVpKZ8quGhBAEc