Αναγγελία Πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CSP ERA.NET Cofund for the Concentrated Solar Power, Research and Innovation

Στις Oκτωβρίου 2019 ανακοινώθηκε η  κοινή Πρόσκληση στο πλαίσιο της Δράσης CSP ERA.NET Cofund, η οποία διεξάγεται από εθνικά/περιφερειακά προγράμματα ΕΤΑΚ και από εθνικούς/περιφερειακούς Οργανισμούς χρηματοδότησης για δράσεις έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των συγκεντρωτικών ηλιακών συστημάτων (Concentrated Solar Power).

Στην κοινή Πρόσκληση συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες και περιφέρειες: Γερμανία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία και Τουρκία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που παρέχεται από εθνικούς και περιφερειακούς Οργανισμούς χρηματοδότησης, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέρχεται σε δέκα-τρία (13) εκατομμύρια ευρώ.

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020.

Η συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Τ. στην Πρόσκληση ανέρχεται σε ένα (1 €) εκατομμύριο ευρώΤο ποσό  αυτό θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €) ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή, σύμφωνα με τους όρους της εθνικής Δράσης, όπως περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα των Οδηγιών προς υποψήφιους CSPERA.NET Cofund/Joint Call/Guidelines for Proposers/Annex – National and Regional Requirements/GREECE.

Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στις προτάσεις πρέπει να ακολουθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους εθνικούς κανόνες που τίθενται από τους εθνικούς χρηματοδοτικούς φορείς στις χώρες τους (για την Ελλάδα, από την Γ.Γ.Ε.Τ.). Στο κείμενο της Προκήρυξης θα βρείτε το αντίστοιχο Παράρτημα που αφορά στην ελληνική συμμετοχή.

Οι θεματικοί τομείς τους οποίους θα υποστηρίξει η ΓΓΕΤ στην παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθοι:

  • Advanced linear concentrator Fresnel technology with direct molten salt circulation
  • Advanced Thermal energy storage.
  • Για την χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός: α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ και β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.
  • Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι μέγιστης διάρκειας τριάντα (30) μηνών.
  • Η καταληκτική  ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων σε πρώτο στάδιο είναι η Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020, 17:00 (CET)
  • Η καταληκτική  ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων σε δεύτερο στάδιο είναι η Τετάρτη 13 Μαϊου 2020, 17:00 (CET).

Η επιλογή των προτάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υλοποιηθεί μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στο αντίστοιχο έγγραφο CSPERA.NET CofundJoint CallGuidelines for Proposers”. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες Ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω ειδικής εθνικής Προκήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: https://csp-eranet.eu/calls/guidelines-for-proposers.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες Άννα Ρόζενμπεργκ, τηλ.: 2131300095, a.rosenberg@gsrt.gr και Εύη Αφεντάκη, τηλ.: 2131300112, pafe@gsrt.gr.