Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 18199/30.08.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_POP-MACHINA