Απόφαση υπ’ αριθμ. 269/31-10-2019 σχετικά με τα όρια πρόσθετων αμοιβών από συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε (Δ)ΠΜΣ

Στην υπ’ αριθμ. 269/31-10-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίστηκε η εφαρμογή των ορίων των πρόσθετων, σε μηνιαία βάση, αμοιβών για διδακτικό έργο μελών ΔΕΠ σε (Δ)ΠΜΣ, κατά την έννοια του άρθρου 31 του Ν. 4009/2011, ή κάθε άλλη συμμετοχή σε (Δ)ΠΜΣ, ως εξής:

α) πρόσθετες, σε μηνιαία βάση, αμοιβές από (Δ)ΠΜΣ χρηματοδοτούμενα αμιγώς από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους (π.χ. από το Horizon, από μεταπτυχιακά με δίδακτρα κλπ), οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Επιπρόσθετα, το άθροισμα των προαναφερθεισών πρόσθετων αμοιβών και αυτών των μηνιαίων τακτικών αποδοχών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου ήτοι τα 8.314,56 €, όπως εκάστοτε ισχύει (ο περιορισμός αναφέρεται στο κατώτερο από το δύο όρια).

β) πρόσθετες, σε μηνιαία βάση, αμοιβές από (Δ)ΠΜΣ, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από Εθνικούς Πόρους (π.χ. ΕΠΔΒΜ, Π.Δ.Ε., τακτικός προϋπολογισμός κλπ), δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Επιπρόσθετα, το άθροισμα των προαναφερθεισών αμοιβών και των μηνιαίων τακτικών αποδοχών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου δηλαδή τα 4.631 €, όπως εκάστοτε ισχύει (ο περιορισμός αναφέρεται στο κατώτερο από το δύο όρια)