Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 275/18-12-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 23130/29-10-2019 με ΑΔΑ: 7ΖΠΧ469Β7Ι-7ΤΠ