Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 277/17-01-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 27001/06-12-2019 με ΑΔΑ: 6Ω5Κ469Β7Ι-ΡΤ2