Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 278/28-01-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 25249/18-11-2019 με ΑΔΑ: ΩΧΤΦ469Β7Ι-Β3Α