Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» του B κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε:

Η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 360/31.01.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΗΦ346ΜΤΛΡ-ΧΚΑ).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου των σαράντα πέντε (45) ερευνητικών έργων του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω απόφασης, θα πρέπει το αργότερο ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των 45 προτάσεων ανέρχεται σε 13.644.496,70€. Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προτάσεων πραγματοποιείται με χρήση των αδιάθετων κονδυλίων του Α’ Κύκλου, ύψους 20.109.355,46€, καθώς και των κονδυλίων ύψους 27.600.633,70€ που προκύπτουν από την μη εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων της Πρόσκλησης σε σχέση με τις αιτήσεις χρηματοδότησης στις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV του Β’ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης. Πρόκειται για τις 45 αιτήσεις χρηματοδότησης του Παραρτήματος ΙΙ «Μη χρηματοδοτούμενες Αιτήσεις χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά» της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Δράσης,» της με αρ. πρ. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 2719/22.10.2019 απόφασης, ορθή επανάληψη 31.10.2019 (ΑΔΑ: ΩΞΕΨ465ΧΙ8-81Η).