Προδημοσίευση Κοινής Πρόσκλησης Aquatic Pollutants (Joint Call 2020) για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων με τη συνεργασία των τριών Πρωτοβουλιών Κοινού Προγραμματισμού για το Νερό ( JPI Water), τους Ωκεανούς ( JPI OCEANS) και την Αντιμικροβιακή Αντοχή (JPI AMR)

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε  κοινή πρόσκληση Aquatic Pollutants (Joint Call 2020), για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων όπως προέκυψε από τη  συνεργασία των  τριών Πρωτοβουλιών  Κοινού Προγραμματισμού για  το  Νερό ( JPI Water), τους Ωκεανούς ( JPI OCEANS)  και την Αντοχή των μικροοργανισμών στα αντιμικροβιακά σκευάσματα   (JPI AMR). Η προκήρυξη αφορά στη  χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν  για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, από τους αναδυόμενους ρύπους, τους παθογόνους παράγοντες, παρόντες  στο νερό, καθώς και την αυξημένη αντιμικροβιακή αντοχή των μικροοργανισμών που εμπλέκονται στον κύκλο νερού. Ο στόχος της πρόσκλησης είναι  να προταθούν  ολοκληρωμένες και πρακτικές λύσεις για την εξασφάλιση πόσιμου νερού, υγιούς υδάτινου περιβάλλοντος και παράλληλα να δημιουργηθούν συνέργειες για κοινές προσεγγίσεις στο τρίπτυχο  των γλυκών υδάτων, της θάλασσας και της υγείας.

Η πρόσκληση αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση των  έργων  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) και  32 οργανισμούς  από τις εξής  26 χώρες : Αίγυπτος, Ν. Αφρική,  Βραζιλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία,  Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Μολδαβία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σκωτία (ΗΒ),  Ταιβάν, Τουρκία, Τσεχία, Τυνησία, Φινλανδία.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής  αιτήσεων έχει οριστεί η 17η   Φεβρουαρίου 2020 .

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης[1], που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη, είναι οι ακόλουθοι:

  1. Measuring – Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems
  2. Evaluating – Risk assessment and management of CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment
  3. Taking Actions – Strategies to reduce CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine)

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα εξασφαλίσει, μετά από εθνική προκήρυξη, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1 Μ€) της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000 € ανά συμμετοχή τους, ως απλός εταίρος και μέχρι 250.000 € ανά συμμετοχή τους ως συντονιστής.

Για τη χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός: α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ. και β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα γίνει σε δύο στάδια. Αρχικά υποβάλλονται οι προκαταρκτικές προτάσεις και όσες από αυτές επιλεγούν θα υποβληθούν εκ νέου με την μορφή ολοκληρωμένων προτάσεων στα πλαίσια του 2ου σταδίου αξιολόγησης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών προτάσεων (pre-proposals) είναι η 16η Απριλίου 2020, ενώ η αντίστοιχη προθεσμία για την τελική υποβολή των πλήρων προτάσεων (full-proposals) προβλέπεται να οριστεί για τον Αύγουστο 2020. O συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται περίπου στα 25 εκατ. ευρώ.

Τα έργα που θα  εγκριθούν για την Ελλάδα, θα είναι διάρκειας  έως  και 24 μηνών.

Η ανακοίνωση της πρόσκλησης θα δημοσιευθεί  στους αντίστοιχους ιστότοπους των 3 Πρωτοβουλιών Κοινού Προγραμματισμού (http://jpi-oceans.eu/callshttp://www.waterjpi.eu/ , https://www.jpiamr.eu/) αλλά και στην επίσημη σελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr), παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τους δυνητικούς δικαιούχους από τη χώρα μας.

Για συνοπτικές πληροφορίες  για τους θεματικούς τομείς , τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα συμμετέχοντα κράτη και τις διαδικασίες υποβολής των προτάσεων της Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα σχετικά αρχεία προαναγγελίας της πρόσκλησης (Pre-announcement of Call2020).

 

[1] πάντα σε συμφωνία  με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.

 
Σχετικά Αρχεία