Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 280/13-02-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 27159/09-12-2019 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΟΩ3469Β7Ι-64Δ