Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Κοινής Επιχείρησης για την Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (EuroHPC)

H κοινή επιχείρηση EuroHPC έχει ανακοινώσει στην ιστοσελίδα της (https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html) δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020 του Πυλώνα ΙΙ (Πρόγραμμα Έ&Κ), ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί και μια επιπλέον.

Οι προσκλήσεις αφορούν στα εξής θέματα (topics):

  1. EuroHPC-2020-01-a: Advanced pilots towards the European supercomputers
  2. EuroHPC-2020-01-b, Pilot on quantum simulator

H προθεσμία υποβολής για την πρόσκληση EuroHPC-2020-01-a είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2020, για την πρόσκληση EuroHPC-2020-01-b είναι η 28η Ιουλίου 2020.

Οι προσκλήσεις έχουν αναρτηθεί στη σχετική πύλη της Ε. Επιτροπής στους παρακάτω συνδέσμους:

EuroHPC-2020-01-a:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-2020-01-a

EuroHPC-2020-01-b:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-2020-01-b

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω προσκλήσεις (EuroHPC-2020-01-a, EuroHPC-2020-01-b) δεν θα διατεθούν από τη ΓΓΕΤ εθνικοί πόροι για τη συγχρηματοδότηση έργων.

Oι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων διεξάγονται με ευθύνη της EuroHPC.

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I490I1407I646I516590&olID=777&neID=965&neTa=10041_122415_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load