Ενημέρωση για Υποβολή Ετήσιων Προϋπολογισμών Έργων για το 2021

Σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Κονδυλίων ( Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλει προς έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων συνολικό Ετήσιο προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος 2021, μέρος του οποίου αποτελεί ο επιμέρους ο  Ετήσιος προϋπολογισμός του κάθε έργου που διαχειρίζεται. 

Η έγκαιρη αποστολή του Ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ  και η έγκριση του από το Υπουργείο θα καταστήσει ευχερέστερη την υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς στόχος μας είναι να επιτύχουμε να εγκριθεί όσο το δυνατόν συντομότερα  και  να είναι δυνατή και η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2021, στις αρχές του επόμενου έτους.

Συνεπώς, προκειμένου να συνταχθεί ο Ετήσιος προϋπολογισμός της ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ για το οικονομικό έτος 2021, παρακαλούμε για την κατάρτιση και υποβολή των Ετήσιων προϋπολογισμών των έργων που διαχειρίζεστε για το οικονομικό έτος 2021.

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να καταθέσετε τον Ετήσιο προϋπολογισμό κάθε έργου του οποίου είστε Επιστημονικά Υπεύθυνος έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου  2020. 

Υπενθυμίζουμε ότι:

 

Η υποβολή των Ετήσιων Προϋπολογισμών για το έτος 2021  (έντυπο Δ4) μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου σε αρχείο pdf με ψηφιακή υπογραφή  είτε με φυσική υπογραφή και σκαναρισμένο έντυπο  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμόδιων υπαλλήλων της ΜΟΔΥ  κ.κ.  Ι. Χιώτη, email: ichioti@uom.edu.gr  , Σ. Λιάπη email : sliapi@uom.gr, τηλ. 2310891251  και για έργα ΠΜΣ κ. Φ. Λαζίδη (flazidis@uom.gr )  είτε με κατάθεση του εντύπου με πρωτότυπη υπογραφή σε κλειστό φάκελο υπόψη των αρμόδιων υπαλλήλων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ στο Θυρωρείο.
 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2021

1)      O αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός του 2021 εγκρίνεται από Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, ενώ οι αναμορφώσεις αυτού εγκρίνονται από τον ΠΟΥ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.

2)      Ο ετήσιος προϋπολογισμός του 2021  είναι ενδεικτικός και ενδεχόμενες αποκλίσεις δεν πρόκειται να επηρεάσουν την υλοποίηση του έργου. Από τη στιγμή που ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ για το 2021 εγκριθεί, ο ετήσιος κάθε έργου θα είναι δυνατό να μεταβληθεί. 

3)      Εάν δεν έχει υποβληθεί ετήσιος προϋπολογισμός για το 2021 για ένα έργο, οι εντολές πληρωμής για τον μήνα Ιανουάριο θα μπορούν να κατατεθούν εφόσον εγκριθεί ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ και εφόσον υποβληθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2021 για το εν λόγω έργο για έγκριση από την Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών

4)      Εάν θέλετε να υποβάλετε ετήσιο προϋπολογισμό για το 2021 μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε από το Αδιάθετο Υπόλοιπο του Συνολικού Προϋπολογισμού είτε να μειώσετε τον τρέχων ετήσιο προϋπολογισμό του 2020 έως το ποσό των δαπανών σας και των δεσμεύσεων σας (αναλήψεις υποχρέωσης/ απευθείας αναθέσεων, συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις)

5)      Εάν μείνει υπόλοιπο δαπανών στον ετήσιο του 2020 κατά την λήξη του τρέχοντος έτους αυτό θα παραμείνει στην κατηγορία δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού όταν λήξει η χρήση του 2020 και θα μπορεί να μεταφερθεί στον ετήσιο του 2021. Το ποσό θα εμφανίζεται στη στήλη του Αδιάθετου Υπολοίπου στη γενική κατηγορία δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού που ανήκει.

6)      Εάν το έργο λήγει στις 31/12/2020 δεν απαιτείται να υποβληθεί ετήσιος προϋπολογισμός του 2021.

7)      Εάν δεν σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε άλλες δαπάνες μέσα στο 2020 μπορείτε να μεταφέρετε όλα τα υπόλοιπα των δαπανών που δεν έγιναν στο 2021 συμπληρώνοντας στον ετήσιο του 2020 τις δαπάνες που έχουν γίνει ή προβλέπεται να γίνουν έως το τέλος του έτους. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε  τα υπόλοιπα δαπανών από κατηγορίες δαπάνης στις οποίες έχετε δεσμεύσεις συμβάσεων.

8)      Εάν η σύμβαση ενός συνεργάτη λήγει στις 31/12/2020 και πληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021 η δαπάνη θα πρέπει να προβλεφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του έτους στο οποίο θα κατατεθεί η σχετική εντολή.

 

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ