Συντάκτης: eeuom-admin

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 454/13-06-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9Λ13469Β7Ι-6ΕΥ, στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας»

Δημοσίευση από στις 14/6/24 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 6ΥΔ6469Β7Ι-ΥΟΒ στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης», για την απασχόληση ενός υπαλλήλου.    

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 453/06-06-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6ΥΔ6469Β7Ι-ΥΟΒ, στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης»

Δημοσίευση από στις 7/6/24 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24033/20-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης», για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου.    

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.7 ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 237 ΤΟΥ Ν.4957/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Δημοσίευση από στις 29/5/24 σε Ανακοινώσεις

Οι προμηθευτές στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β’ 2385) υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια με τη χρήση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) οι διαδικασίες σύναψης των οποίων θα εκκινήσουν μετά την 1η  Ιούνιου 2024 (1/06/2024).Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου […]

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 4980/14-03-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 98Ζ6469Β7Ι-8ΔΑ στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 4980/14-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 6435/02.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Technologies for Manufacturing as a Service Ecosystems-Tec4MaaSEs»

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6435/02.04.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Technologies for Manufacturing as a Service Ecosystems-Tec4MaaSEs», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα – European Health and Digital Executive Agency (HADEA), για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 450/17-05-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 4980/14-03-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 98Ζ6469Β7Ι-8ΔΑ, στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Δημοσίευση από στις 20/5/24 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4980/14-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 6435/02.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Technologies for Manufacturing as a Service Ecosystems-Tec4MaaSEs»

Δημοσίευση από στις 17/5/24 σε Ανακοινώσεις

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6435/02.04.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Technologies for Manufacturing as a Service Ecosystems, 101138517 — Tec4MaaSEs — HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα – European Health and Digital Executive Agency (HADEA), για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού […]

Περισσότερα »

Εφαρμογή Πράσινων Κριτηρίων (ΠΚ) στις Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

Δημοσίευση από στις 18/4/24 σε Ανακοινώσεις

Δείτε ειδικότερα τις Τεχνικές Προδιαγραφές αγαθών/υπηρεσιών στο Παράρτημα 2, σελ. 4493 του επισυναπτόμενου ΦΕΚ.    

Περισσότερα »

Oδηγία ΕΑΔΗΣΥ για την προμήθεια ανακατασκευασμένων (refurbished) ειδών

Δημοσίευση από στις 16/4/24 σε Ανακοινώσεις

Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται οδηγία της ΕΑΔΗΣΥ για την προμήθεια ανακατασκευασμένων (refurbished) ειδών. Επισημαίνεται ότι κάθε προμήθεια ανακατασκευασμένου(refurbished) είδους θα εξετάζεται κατά περίπτωση ως προς το επιτρεπτό αυτής στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.  

Περισσότερα »

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 2424/09-02-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 9Ξ4Ε469Β7Ι-Ω20 στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 2424/09-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.    

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Technologies for Manufacturing as a Service Ecosystems-Tec4MaaSEs”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Technologies for Manufacturing as a Service Ecosystems, 101138517 — Tec4MaaSEs — HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα – European Health and Digital Executive Agency (HADEA), για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.   Για την υποβολή […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΠΝΕΠ