Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω του web resCom

Το πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ και ειδικότερα μέσω του web resCom https://www.webrescom.uom.gr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f παρέχει τη δυνατότητα στους Επιστημονικά Υπευθύνους που έχουν αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης να έχουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαχείρισης των διοικητικών και οικονομικών στοιχείων των έργων τους. Πλέον, εκτός από την παρακολούθηση των έργων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων αναθέσεων, προϋπολογισμών, εντολών πληρωμής αμοιβών ή δαπανών, εγγράφων, δικαιολογητικών, παραστατικών και λοιπού υποστηρικτικού υλικού που σχετίζεται με τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των έργων. Σε συνέχεια της υποβολής των αιτημάτων από τον Ε.Υ./Διευθυντή, το πληροφοριακό σύστημα web resCom παράγει ψηφιακά έγγραφα που φέρουν ψηφιακά ίχνη και εξασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση εκάστου Ε.Υ./Διευθυντή.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τυχόν δημόσια έγγραφα που δεν παράγονται ψηφιακά από το σύστημα «Web ResCom», όπως λόγου χάρη φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου που εκδίδεται από το σύστημα TaxisNet, ασφαλιστική ενημερότητα του δικαιούχου που εκδίδεται από το σύστημα του e-ΕΦΚΑ, και αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή, μπορούν να αποστέλλονται στη ΜΟΔΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δημόσια έγγραφα, δεν έχουν ηλεκτρονική μορφή (δεν έχουν εκδοθεί μέσω του συστήματος TaxisNet ή μέσω του συστήματος του e-ΕΦΚΑ), αλλά εκδίδονται ως πρωτότυπα χειρόγραφα έγγραφα, επιβάλλεται η αποστολή τους (ως πρωτοτύπων) στην αρμόδια υπηρεσία της ΜΟΔΥ. Ειδικότερα για τις υπεύθυνες δηλώσεις η ηλεκτρονική τους αποστολή μπορεί να γίνει μέσω της ειδικής εφαρμογής gov.gr:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Αντίστοιχα οποιαδήποτε έγγραφα αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή ή την υποβολή του αιτήματος όπως π.χ. ηλεκτρονικά τιμολόγια, ψηφιακά υπογεγραμμένες (όχι σκαναρισμένες υπογραφές) βεβαιώσεις, εισηγήσεις Ε.Υ./Διευθυντών κλπ, μπορούν να αποστέλλονται στη ΜΟΔΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν έχουν ηλεκτρονική μορφή (όπως π.χ. τα χειρόγραφα τιμολόγια) ή δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα, επιβάλλεται η αποστολή τους (ως πρωτοτύπων) στην αρμόδια υπηρεσία της ΜΟΔΥ.

Τέλος, για την περίπτωση εγγράφων (πλην των συμβάσεων έργου/εργασίας/ιδιωτικών συμφωνητικών) με πολλαπλούς υπογράφοντες που κάποιος από αυτούς δεν έχει ψηφιακή υπογραφή, το ίδιο έγγραφο μπορεί παράλληλα να υποβληθεί ηλεκτρονικά, με τις ψηφιακές υπογραφές όσων προσώπων έχουν ψηφιακή υπογραφή και εντύπως με τις ιδιόχειρες φυσικές υπογραφές (σε πρωτότυπη μορφή) των υπολοίπων προσώπων που δεν έχουν ψηφιακή υπογραφή. Τα έγγραφα θα λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και θα θεωρούνται ως ένα ενιαίο έγγραφο.

Διευκρινίζεται ότι σε έγγραφο που φέρει την έντυπη μορφή δεν μπορεί να τεθεί, ταυτόχρονα, ψηφιακή και ιδιόχειρη (φυσική) υπογραφή από διαφορετικά πρόσωπα, διότι η εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής μπορεί να επαληθευτεί μόνο σε ηλεκτρονικό έγγραφο και όχι σε έντυπο, με αποτέλεσμα η θέση της σε έντυπο έγγραφο να μην είναι έγκυρη και αυτό (έντυπο έγγραφο) να θεωρηθεί, για το λόγο αυτό, μη έγκυρο στο σύνολό του.