Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 21781/26.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ329469Β7Ι-7ΞΠ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «PopMachina»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 21781/26.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ329469Β7Ι-7ΞΠ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Collaborative production for the circular economy; a community approach (PopMachina)», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.