Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 21750/26.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΑΟ469Β7Ι-6ΧΧ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «DEFCA»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 21750/26.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΑΟ469Β7Ι-6ΧΧ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογής Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (DEFCA)», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.