Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων “Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού” 03_ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 4695

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (barbo@uom.edu.gr) έως 12/3, με τα κάτωθι στοιχεία:

Τίτλος πρότασης:

Ρόλος ΕΛΚΕ: [Δικαιούχος ή Δικαιούχος κατόπιν προγραμματικής σύμβασης]

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Βαθμός ωριμότητας πρότασης.

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΥ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), σε ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), στην ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ και ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ, στην ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, στην ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και σε ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε εικονικούς μουσειακούς χώρους, συλλογών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από Φορείς Πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη διατήρησης και ανάδειξης. Ο σκοπός της δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η περαιτέρω επιστημονική μελέτη, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Πληροφορίες: Δήμητρα Ράπτη, Ανθούλα Αναγνωστάκη, 2131500520, 2131500523, 210 3722400, e-mail: d.rapti@madc.gr, anagnostaki@madc.grΣυνημμένα Αρχεία

15/2/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
29/1/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
28/1/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων