Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 6598/11.03.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «inGOV»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6598/11.03.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision – inGOV, Grant Agreement number: 962563”, για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών.