Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 333/24-05-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 7833/24-03-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΜΟ0469Β7Ι-Π3Σ