Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 12852/24.05.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «PoCoTe»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 12852/24.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Merging Complex Financial Interactions with Portfolio Construction Techniques (PoCoTe)»το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.